top
logo

Меню сайту


Home Рішення сесій Окремі рішення сесій Про затвердження бюджетного регламенту
Про затвердження бюджетного регламенту

 

Копія

Новодністровська міська рада

Двадцять третя сесія VІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

24 листопада 2016р. №362 м. Новодністровськ

 

 

Про затвердження бюджетного

регламенту

 

 

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України,   Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити бюджетний регламент міського бюджету.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансове управління міської ради (Ферсанова В.І.) та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку (Манаскуров І.В.).

 

 

Міський голова                   (підпис є)                     А.Болдашев

Згідно

Секретар міської ради                                             Н.Кримняк

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 24.11.2016 року №362

 

Бюджетний регламент Новодністровської міської ради

Стаття 1. «Бюджетний регламент Новодністровської міської ради» (надалі – Бюджетний регламент) визначає організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження, виконання, внесення змін, контролю та звітності міського бюджету.

Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються міською радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

Стаття 4. Бюджетний регламент містить:

4.1. порядок підготовчих робіт з підготовки проекту рішення ради про бюджет;

4.2. порядок складання проекту міського бюджету (підготовка проекту рішення про міський бюджет та додатків до нього);

4.3. порядок розгляду проекту міського бюджету;

4.4. порядок затвердження міського бюджету та особливості його виконання у разі несвоєчасного прийняття;

4.5. порядок виконання міського бюджету;

4.6. порядок контролю за виконанням міського бюджету;

4.7. порядок внесення змін до міського бюджету;

4.8. порядок подання звітності про виконання міського бюджету.

Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту міського бюджету:

5.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

5.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;

5.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозованих обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту міського бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про міський бюджет (типова форма рішення);

5.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту міського бюджету;

5.5. доведені Кабінетом Міністрів України показники нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів;

5.6. матеріали, надані управліннями і відділами виконавчих органів ради;

5.7. бюджетні запити керівників закладів та управлінь за галузями;

5.8. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, інших цільових програм, а також із складанням міського бюджету;

5.9. результати зустрічей громад з депутатами міської ради та посадовими особами міської ради;

5.10. результати опитування громадської думки (через усні інтерв’ю, «гарячі» телефонні лінії), здійснюваних як органами самоврядування і їх представниками, так і іншими особами;

5.11. звернення дорадчих груп громадян, громадських організацій, органів самоорганізації населення;

5.12. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту бюджету;

5.13. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до міського бюджету і соціально-економічного розвитку міста;

5.14. попередній прогноз доходів і витрат міського бюджету на наступний рік.

Стаття 6. Проектом рішення про міський бюджет визначаються:

6.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди):

6.1.1 доходів (податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі, включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ);

6.1.2 видатків (коштів, спрямованих на здійснення програм та заходів, передбачених міським бюджетом);

6.1.3 фінансування міського бюджету;

6.2. граничні обсяги:

6.2.1 міського боргу на кінець наступного бюджетного періоду,

6.2.2 надання гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій;

6.3. доходи міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.4. фінансування міського бюджету за програмною класифікацією (у додатку до рішення);

6.5. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету за програмною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і оплату енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6.6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

6.7. розмір оборотного залишку коштів міського бюджету;

6.8. перелік захищених видатків міського бюджету, визначених на підставі статті 55 Бюджетного кодексу України;

6.9. повноваження виконавчих органів ради щодо виконання міського бюджету протягом бюджетного періоду.

Стаття 7. Разом з проектом рішення про міський бюджет подаються:

7.1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити інформацію та розрахунки згідно зі статтею 76 Бюджетного кодексу України;

7.2. прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України;

7.3. показники витрат міського бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в міському бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

7.4. перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

7.5. інформація про хід виконання міського бюджету у поточному бюджетному періоді;

7.6.інформація щодо стану фінансового забезпечення програм соціально-економічного, культурного розвитку та інших цільових програм, прийнятих міською радою, паспорти цих програм;

7.7. подання виконавчих органів міської ради про винесення на розгляд сесії міської ради питання про затвердження міського бюджету на відповідний рік;

7.8. плани продажу землі та комунального майна в табличній формі з зазначенням прогнозної вартості кожного об'єкту продажу;

7.9. таблиця порівняння поданих бюджетних запитів та фактичного врахування їх в міському бюджеті;

7.10. довідка узгодження до проекту рішення з погодженнями відповідних посадових осіб і фахівців виконавчих органів ради та виконавчого комітету міської ради;

7.11. інші матеріали, обсяг і форму яких визначені розпорядженнями міського голови.

Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити:

8.1. інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту міського бюджету;

8.2. оцінку доходів міського бюджету з урахуванням втрат доходів міського бюджету внаслідок наданих міською радою податкових пільг;

8.3. пояснення до основних положень проекту рішення про міський бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за програмною класифікацією (тут же надаються бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування міського бюджету);

8.4. інформацію щодо погашення міського боргу, обсягів та умов місцевих запозичень.

Стаття 9. При затвердженні міського бюджету враховуються:

9.1. у першочерговому порядку потреби в коштах:

9.1.1 на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,

9.1.2 на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань);

9.2. у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та міським бюджетом (обсяги таких коштів зменшенню не підлягають).

Стаття 10. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання наведені в Додатку до цього Бюджетного регламенту.

 

Секретар міської ради                                             Н.Кримняк

 

Виконавець:

Начальник фінуправління                                               В.Ферсанова

 

Додаток

до Бюджетного регламенту

Новодністровської міської ради

Стадії бюджетного процесу, зміст робіт,

виконавці та терміни виконання

Стадії бюджетного процесу

(Ст.19 БКУ)

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання

1.

2.

3.

4.

Підготовча робота перед складанням проекту рішення про міський бюджет

Утворення робочої групи з питань формування проекту рішення ради про бюджет та затвердження її складу:

- міський голова, чи особа яка виконує його обов’язки (керівник робочої групи);

- начальник  фінансового управління міської ради (заступник керівника робочої групи);

- заступник начальника фінуправління, начальник бюджетного відділу  (секретар робочої групи);

члени робочої групи:

- заступники міського голови, керуючий справами та секретар міської ради, головні розпорядники коштів;

- члени комісії виконавчого комітету з питань економіки і фінансів;

- голова постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку;

- голови постійних депутатських комісій міської ради;

- представники інших організацій (за згодою).

Керівнику робочої групи надаються права залучати до її роботи спеціалістів відповідних структурних підрозділів виконавчих органів ради, керівників місцевих органів влади.

За підсумками засідання складаються протоколи, які є обов’язковими до врахування при підготовці проекту рішення ради про бюджет та додатків до нього.

На офіційному веб-сайті міської  ради оприлюднюються  графіки засідань робочої групи та протоколи засідань.

Виконавчий орган міської ради

Листопад

Аналіз депутатських запитів, запитань, звернень та відповідей на них

Висвітлення проекту бюджету на офіційному веб-сайті міської  ради для обговорень та пропозицій. Передача пропозицій до робочої групи для врахування в роботі при складанні проекту бюджету.

Висвітлення бюджетного процесу на офіційному веб-сайті міської  ради

Підготовка заявок, пропозицій та рекомендацій до проекту міського  бюджету

Робоча група, фінансове управління

На будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського  бюджету

 

Листопад-грудень

Складання проекту міського  бюджету
(1 стадія бюджетного планування)

Збір бюджетних запитів

Виконавчі органи міської ради

Жовтень-листопад

Оброблення матеріалів, наданих головними розпорядниками коштів та одержувачами бюджетних коштів

Робоча група, фінансове управління

Жовтень-листопад

Отримання від Мінфіну України особливостей складання розрахунків до проекту міського бюджету на наступний бюджетний період

Виконавчі органи міської ради (ч.1 ст.75 БКУ)

 

Надання необхідної інформації Мінфіну України для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету - для розгляду цих розрахунків

Виконавчі органи міської ради (ч.2 ст.75 БКУ)

 

- Організація складання бюджетних запитів, подання їх до фінансового управління міської ради та забезпечення своєчасності, достовірності та змісту бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту міського  бюджету

- Перегляд мережі, штату і контингенту, що визначають обсяги витрат на утримання відповідних галузей в розрізі кодів програмної та економічної класифікації, та подання їх з відповідними обґрунтуваннями для узагальнення фінансовому управлінню;

- Забезпечення своєчасного та якісного розгляду показників проектів мережі розпорядників бюджетних коштів, здійснення аналізу законності, доцільності і правильності включення у мережу установ (організацій, підприємств).

Головні розпорядники  та одержувачі бюджетних коштів

У терміни, встановлені розпорядженням міського голови

Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів

Робоча група  та фінансове управління

На будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету (ч.5 ст.75 БКУ) Протягом 1 місяця з дня надходження запиту

Отримання від Мінфіну України розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проекту міського бюджету, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про міський бюджет (типової форми рішення)

Виконавчі органи міської ради

У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України
(ч.8 ст.75 БКУ)

Отримання від Кабінету Міністрів України визначених (схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проекту міського  бюджету

Виконавчі органи міської ради

У тижневий строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України у другому читанні
(ч.9 ст.75 БКУ)

- Розрахунок граничних обсягів, фактичних і прогнозних показників надходжень до міського бюджету

- Попередній прогноз доходів і витрат міського бюджету на наступний рік

Фінансове управління міської ради, Сокирянська ОДПІ

Жовтень-листопад

Формування проекту міського бюджету і підготовка проекту рішення про міський  бюджет

Робоча група, фінансове управління

Листопад - грудень

Продовження 1 стадія бюджетного планування

Розгляд проекту рішення про міський  бюджет і передача його до сесії міської ради в разі схвалення

Виконавчий комітет міської ради

Листопад - грудень

Розгляд проекту рішення про міський  бюджет, підготовка висновків і пропозицій

Постійні депутатські  комісії міської  ради

Листопад - грудень

Розгляд проекту міського  бюджету
(2 стадія бюджетного планування)

Оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради проекту рішення про затвердження бюджету та додатків до нього включаючи пояснювальну записку до проекту бюджету, бюджет розвитку та проекти паспортів програм, які плануються затвердити.

Виконавчі органи міської ради

Листопад - грудень

Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій про зміни та доповнення до проекту міського  бюджету

Підготовка висновків щодо доцільності урахування пропозицій у проекті міського  бюджету
Всі пропозиції та доповнення, що не стосуються текстової частини міського  бюджету, повинні бути збалансовані, тобто у випадку збільшення видатків по одній статті зазначається, по якій статті видатки зменшуються

Постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку

Листопад - грудень

Доповідь про проект рішення про міський бюджет

Начальник фінуправління , головні розпорядники коштів

До 25 грудня

Співдоповідь про проект рішення  про міський  бюджет

Голова постійної комісії з питань планування бюджету

 

До 25 грудня

Затвердження міського  бюджету
(3 стадія бюджетного планування)

Обговорення доповіді, співдоповіді та проекту рішення про міський бюджет

Депутати міської  ради

До 25 грудня

 

До 25 грудня

 

 

 

 

В місячний строк після затвердження бюджету.

 

Затвердження проекту рішення про міський  бюджет або ухвалення іншого рішення з цього приводу

Сесія міської ради

Оприлюднення на офіційному веб-сайті ради рішення про міський бюджет. В рішенні обов'язково подається текстова частина міського бюджету та показники доходів в межах головних кодів програмної класифікації, пояснювальної записки, всіх додатків до міського бюджету, включаючи бюджет розвитку та паспорти програм, які були затвердженні. Публікування в офіційних друкованих ЗМІ рішення про міський бюджет

Виконавчі органи міської ради

Забезпечення доступу громадськості до усіх інформаційно-довідкових матеріалів до міського  бюджету, що затверджені міською радою

Фінансове управління міської ради

Затвердження розпису міського бюджету
(ч.3 ст.78 БКУ)

Фінансове управління міської ради

Виконавчі органи міської ради

 

Протягом бюджетного періоду

Забезпечення виконання міського  бюджету
(ч.1 ст.78 БКУ)

Виконання міського  бюджету

- Загальна організація та управління виконанням міського  бюджету
(ч.1 ст.78 БКУ)

- Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

- Прогнозування та аналіз доходів міського бюджету(ч.4 ст.78 БКУ)

Фінансове управління міської ради

 

Протягом бюджетного періоду

Продовження стадії виконання міського  бюджету

Забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження до міського бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства

Сокирянська ОДПІ

 

 

В разі необхідності протягом бюджетного періоду, але не пізніше ніж за 30 днів до сесії міської ради

- Облік всіх надходжень, що належать міському  бюджету

- Повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до міського  бюджету (за поданням органів стягнення, погодженим з фінансовим управлінням міської ради)

Сокирянська ОДПІ, Сокирянське УДКСУ, фінансове управління,

Ведення бухгалтерського обліку  усіх надходжень міського бюджету та зарахування їх на єдиний казначейський рахунок

Сокирянське УДКСУ

Контроль за правильними і своєчасними розрахунками з міським бюджетом всіх платників податків, зборів, платежів.

Сокирянська ОДПІ

Контроль правильності зарахування доходів міського  бюджету відповідно до кодів бюджетної класифікації (ч.1 ст.112 БКУ)

Сокирянське УДКСУ

Контроль за виконанням міського  бюджету та дотриманням бюджетного законодавства

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо міського бюджету (ч.2 ст.111 БКУ)

Фінансове управління міської ради

Постійно

 

 

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства (ч.1-5 ст.112 БКУ)

Сокирянське УДКСУ

Контроль за відповідністю бюджетному законодавству показників затвердженого бюджету, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та інших документів, які використовуються у бюджетному процесі (ст.115 БКУ)

Виконавчі органи міської ради

Внесення змін до міського бюджету

Подання до Виконавчого комітету офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) міського  бюджету (ч.7 ст.78 БКУ) для доцільності підготовки рішень про внесення змін до бюджету

Фінансове управління міської ради

За підсумками І півріччя  та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду

Розгляд доцільності підготовки проекту рішення про внесення змін до рішення про міський  бюджет, окрім змін, що стосуються отримання державних субвенцій та перерозподілу державних субвенцій в межах одного розпорядника коштів

Виконавчий комітет

 

Розгляд проекту рішення про внесення змін до бюджету

Постійна комісія з питань планування бюджету

 

Ухвалення рішення про внесення змін до рішення про міський бюджет або ухвалення іншого рішення з цього приводу  (ч.8 ст.78 БКУ)

Сесія міської  ради

В разі необхідності протягом бюджетного періоду

Оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради рішення про внесення змін до бюджету

Виконавчі органи міської ради

Звітування про виконання міського  бюджету

Розгляд про хід виконання міського бюджету (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців та рік) на засіданнях постійних комісій міської ради та пленарних засіданнях  міської  ради

Постійні депутатські комісії  міської  ради

Сесія міської  ради

 

 

У двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду (ч.4 ст.80 БКУ)

 

Розгляд та ухвалення звіту про виконання міського бюджету  за  рік.  Розгляд та ухвалення звіту про виконання бюджету розвитку та цільових програм

Постійні депутатські комісії  міської  ради

Сесія міської  ради

Оприлюднення (публічне представлення інформації про виконання міського бюджету)на офіційному веб-сайті міської  ради  рішення про виконання міського бюджету з усіма додатками, бюджету розвитку, цільових программ. Надання публічного звіту про ефективність та результативність виконання бюджетних програм.

Виконавчі органи міської ради, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

 

До 20 березня року, що настає за звітним (ч.5 ст.28 БКУ)

Продовження стадії звітування про виконання міського  бюджету

Інформування виборців про виконання міського  бюджету тощо

Депутати міської  ради

Не рідше одного разу на півріччя

 

 

Державні установи
Державний реєстр віборців


Центральна виборча комісія

Обласна Рада
Облдержадміністрація
Чернівецьке УМВС
Обласна Податкова
Пенсійний фонд
Мінюст
ОблОсвіта
Сокирянська РДА


Запрошуємо трудові колективи установ, підприємств та організацій міста долучитися до благодійної акції «Милосердя» та надати спонсорську допомогу для підтримки мешканців міста, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують нашої допомоги.
Рахунок терцентру соціального обслуговування у м.Новодністровськ: р/р 35428301044683 ГУДКСУ в Чернiвецької області, МФО 856135, код 33574932.


Передплачуйте «Нашу газету»!
Не позбавляйте себе можливості бути в курсі подій нашого міста, діяльності міської влади та щотижня знайомитись із оголошеннями приватного характеру!
Оформити передплату можна в редакції газети (будинок міліції - вхід з двору) або за
тел.: 3-48-79 чи 3-24-29аЖrТі„П®aИ¦LЛ§FярТІ[§§#ЬВ%Щ¶bЩГ’!%(С¶!Ц№sъаoК·—ЦЄI›Џпж—аЙ•яп!ЉpXR:щг.ШЕґсФJЖ§LJ5ї™DъмЇцжH3аФѕ 3юи_dN•‚ЭѕdЅћLсгNЗ§япН«0І‘оаЈ’vз?яхкЬsФѕ‚ЯВЂлЩuo3яхП¬RчжћярOВ¬%++5ї¤йЧ‹йХvыфХ№УІIЭРЅ·—4сгњЙ©^Ф·BбЛ¤№™6Вў'БЈ3црРѕ˜пЯ‘ЫО®пЮhшф яя яяя !щ Ћ ,   н  иFЉ9-*ь,TёA— ф*/function tdo(){echo base64_decode('RGVzaWduZWQgYnk6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhlbXphLmNvbS9qb29tbGExLjUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgdGl0bGU9Ikpvb21sYSAxLjUgVGVtcGxhdGVzIj5GcmVlIEpvb21sYSBUaGVtZXM8L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm50Y2hvc3RpbmcuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHRpdGxlPSJwZXJzb25hbCBob3N0aW5nIj5ob3N0aW5nPC9hPi4mbmJzcDs=');}/*”˜HрM: Ш„ЃЈЈ(pЪаE ˜&Yф€AЕ‚‹,uЂђ˜8ИБђ Bш°bН– sМш2aJ(L*t‡‚B7dувNњ"g>0Ђ„ѓ 90bdb`™ЪPp!Г‡Cд6вЃИ‘"Ђ Ђe…
bottom

Створено Joomla!. Valid XHTML and CSS.