top
logo

Меню сайту


Home Регуляторна політика Оприлюднення проектів регуляторних актів Положення про Порядок утеплення фасадів будинків
Положення про Порядок утеплення фасадів будинків

 

П Р О Е К Т

 

Новодністровська міська рада

Шістдесят восьма сесія VІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

травня 2015 р. № м. Новодністровськ

 

 

Положення про Порядок утеплення

фасадів будинків

 

 

Відповідно до ст.25, п.41,42, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою встановлення на території м.Новодністровськ єдиного функціонального механізму утеплення будинку, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про порядок утеплення фасадів будинків..

2. Начальнику загального відділу оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

3. Рішення набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення у місцевих засобах інформації та на офіційному сайті міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови та комісію з питань будівництва та врегулювання земельних відносин.

 

 

Міський голова                                               В.Мельник

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від     травня 2015року №___

Положення про Порядок утеплення фасадів будинків

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми поширюються на конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією (далі - конструкції з фасадною теплоізоляцією) житлових, громадських і промислових будинків та споруд для нового будівництва та конструкції фасадної теплоізоляції при реконструкції та капітальному ремонті (термічної модернізації) бу-динків.

У Нормах наведені загальні принципи забезпечення вимог Технічного регламенту будівельних конс-трукцій, будівель і споруд при проектуванні та застосуванні конструкцій із фасадною теплоізоляцією в прак-тиці будівництва, реалізації положень ДБН В.1.2-11, загальні правила улаштування конструкцій та експлуа-тації будинків із зовнішніми стінами з фасадною теплоізоляцією.

Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

Норми є складовою частиною комплексу нормативних документів, що встановлюють вимоги до проек-тування, улаштування, приймання, контролю та експлуатації конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоі-золяцією.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих Нормах використано терміни, установлені в ДБН В.1.1-7: умовна висота будинку (згідно з 2.18); ДСТУ-Н Б А.1.1-84: збірна система, комплект, компонент, ДБН В.2.6-31: опір теплопередачі, основне поле конструкції, приведений опір теплопередачі.

2.1 Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією

Комплексне конструктивне рішення, призначене для забезпечення нормативних значень теплотехніч-них показників стінових конструкцій, захисту конструкцій від впливу навколишнього середовища, забезпе-чення нормативного мікроклімату приміщень та надання фасадам будинків та споруд привабливого естети-чного вигляду

2.2 Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатуркою

Конструктивне рішення, в якому шар теплової ізоляції кріпиться до несучої частини стіни за рахунок клейових, механічних засобів кріплення з нанесенням опоряджувального покриття на шар теплової ізоляції

2.3 Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням цеглою

Конструктивне рішення, в якому шар теплової ізоляції кріпиться до несучої частини стіни з забезпе-ченням необхідної ширини повітряного прошарку між шаром теплової ізоляції та опоряджувальним шаром з кладки

2.4. Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним про-шарком та опорядженням індустріальними елементами

Конструктивне рішення, в якому шар теплової ізоляції кріпиться до несучої частини стіни за рахунок кріпильних елементів каркаса, на який навішуються опоряджувальні індустріальні непрозорі елементи з утворенням фіксованого щодо товщини повітряного прошарку між опоряджувальним шаром та шаром теп-лової ізоляції з обов'язковим забезпеченням за рахунок конструктивних елементів його вентиляції

2.5. Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням прозорими елементами

Конструктивне рішення зовнішніх стін, яке передбачає суцільний світлопрозорий фасад або комбіно-ваний фасад з опорядженням прозорими елементами

2.6. Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням легкою штукатуркою

Конструктивне рішення, в якому шар теплової ізоляції закріплюється на несучій частині стіни за допо-могою клейового розчину або/та розпірних дюбелів із виконанням захисного опорядження з розчинного, ар-мованого полімерною сіткою, тонкошарового (завтовшки 2-3 мм) та декоративного (завтовшки 2-3 мм) шарів

2.7. Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням товстошаровою штукатуркою

Конструктивне рішення, в якому шар теплової ізоляції закріплюється на несучій частині стіни за допо-могою клейового розчину та розпірних дюбелів з виконанням захисного опорядження з розчинного армова-ного металевою сіткою штукатурного (завтовшки 10-20 мм) та декоративного (завтовшки 3-5 мм) шарів

2.8. Шар теплової ізоляції

Визначений у конструкції шар, матеріал якого за своїми фізичними властивостями забезпечує необ-хідні теплоізоляційні показники збірної системи

2.9 Механічні засоби кріплення теплоізоляції

Конструктивні елементи, що встановлюються для зниження напруження у шарі теплової ізоляції від ві-трових навантажень і власної ваги теплової ізоляції з нанесеним опоряджувальним шаром або для сприй-няття й передачі на несучу частину стіни навантажень і впливів, а також фіксації арматурної сітки й армова-ного шару в проектному положенні

2.10 клейовий шар

Визначений у конструкції шар, за допомогою якого шар теплової ізоляції закріплюється до несучої ча-стини стіни

2.11 армований шар

Конструктивний шар з армуючою сіткою, призначений для захисту й надання нормативної міцності зчеплення опоряджувального штукатурного шару з теплоізоляційним шаром

2.12 опоряджувальне покриття

Конструктивний шар, призначений для захисту шару теплоізоляції від атмосферних впливів і реаліза-ції проектного колірного рішення відповідно до вимог будівельного паспорта фасаду

2.13 захисні елементи

Елементи, призначені для захисту конструкцій фасадної теплоізоляції від прямого проникнення вологи (водовідвідні віконні, карнизні, парапетні й інші відливи) і ударних впливів (кутові й спеціальні профілі)

2.14 несуча частина стіни

Частина збірної системи, яка сприймає навантаження від теплоізоляційного та опоряджувального шарів.

2.15 кріпильний каркас

Конструкція, що забезпечує кріплення теплоізоляційних та опоряджувальних шарів до несучої частини стіни.

2.16 ригель, стояк

Конструктивні елементи кріпильного каркаса, на яких закріплюються елементи опоряджувального ша-ру в залежності від їх форми та засобу закріплення

2.17 вентильований повітряний прошарок

Конструктивний елемент, який утворюється між шаром теплової ізоляції та опоряджувальним захис-ним шаром для запобігання вологонакопиченню в товщі конструкцій, видаленню вологи з товщі конструкцій за рахунок організації руху повітря у прошарку за рахунок вентиляційних отворів у зонах сполучення конс-трукцій теплоізоляції з цоколем та парапетом будинку з площею не менше 1500 мм2 на 1 м2 поверхні опоря-джувального шару

2.18 кронштейн

Конструктивний елемент, на який спирається опоряджувальний шар та шар теплової ізоляції в несу-чих і ненесучих зовнішніх стінах

2.19 дюбель

Пристрій для закріплення теплоізоляційного шару та елементів кріпильного каркаса до несучої части-ни стіни

2.20 клямер

Конструктивний елемент кріпильного каркаса для безпосереднього закріплення опоряджувальних елементів до ригеля чи стояка

2.21 коннектор

Стрижень з анкерними кінцівками і антикорозійним захистом, який служить для перев'язки несучої ча-стини стіни з опорядженням із цегли ярусної кладки у межах кожного ярусу

2.22 консольні бетонні пояси

Бетонний пояс, який спирається на несучу частину стіни і забезпечує розміщення на ній теплоізоля-ційного та опоряджувального шару

2.23 опоряджувальні індустріальні елементи

Визначені у збірній системі тонкостінні елементи опоряджувального захисного шару у вигляді плит, плиток, панелей, касет, сайдингу тощо, що виготовлені з металу, каменю, кераміки або інших фасадних ма-теріалів

2.24 світлопрозорий опоряджувальний шар

Опоряджувальний захисний шар у вигляді виробів зі скла, призначений для захисту збірної системи від атмосферних впливів і реалізації проектного архітектурного рішення відповідно до вимог будівельного паспорта фасаду

2.25 суцільний світлопрозорий фасад

Збірна система, що складається тільки зі світлопрозорих елементів та конструкцій їх кріплення.

2.26 комбінований світлопрозорий фасад

Збірна система зі світлопрозорим опоряджувальним захисним шаром по всій площі фасаду, що скла-дається з прозорих та непрозорих з боку приміщень елементів та ділянок зовнішніх стін.

2.27 світлопрозорий елемент

Елемент збірної системи, виконаний у вигляді склопакетів, вікон, вітражів тощо.

2.28 непрозорий елемент комбінованого світлопрозорого фасаду

Елемент збірної системи, виконаний у вигляді багатошарової панелі з теплоізоляційним шаром із пли-тних матеріалів, внутрішнім опоряджувальним шаром із кам'яних, металевих або інших будівельних матері-алів та зовнішнім опоряджувальним шаром із виробів зі скла.

2.29 коефіцієнт термічної однорідності

Відношення приведеного опору теплопередачі конструкції до опору теплопередачі основного поля конструкції.

3 ЗАГАЛЬНІ КОНСТРУКТИВНІ ПРИНЦИПИ ЗОВНІШНІХ СТІН ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ

3.1 Конструкції фасадної теплоізоляції зовнішніх стін будинків являють собою комплект, який склада-ється з набору виробів, що з'єднуються у збірну систему під час монтажу споруди. Комплект представляєть-ся на ринку і може бути придбаний однією покупкою в одного постачальника. Комплект повинен мати харак-теристики, які дозволяють споруді після її встановлення забезпечувати необхідні енергетичні показники та показники безпеки під час експлуатації.

3.2 Збірна система складається з несучої частини зовнішньої стіни та конструкції теплоізоляції, яка ро-зміщується на зовнішній поверхні стіни та включає такі вироби та компоненти, як шар теплової ізоляції, опо-ряджувальний шар, засоби їх кріплення на несучій частині. Перелік, тип і склад виробів і компонентів є стро-го фіксованим у комплекті, а їх кількість може змінюватися відповідно до конкретного об'єкта застосування.

3.3 Вимоги до збірної системи встановлюються цими Нормами, а також вимогами ДСТУ Б В.2.6-34, ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б В.2.6-36 та технічних умов у залежності від конструктивних класів комплектів.

3.4 Класифікація збірних систем за конструктивними рішеннями приймається відповідно до ДСТУ Б В.2.6-34.

3.5 У залежності від конструктивного рішення застосовують збірні системи з опорядженням:

-  штукатурками або дрібноштучними елементами (клас А);

-  цеглою або стіновими каменями (клас Б);

-  індустріальними елементами (клас В);

-  прозорими елементами (клас Г).

3.6 Конструктивні схеми збірних систем відповідно до конструктивних класів наведено в додатках А, Б,В, Г.

3.7 При проектуванні збірних систем слід враховувати конструктивно-технологічні особливості їх за-стосування та експлуатації.

3.7.1. Збірні системи з опорядженням штукатурками або дрібноштучними виробами (клас А) викону-ються з тепловою ізоляцією, що закріплюється на несучій частині стіни, з нанесенням опоряджувального шару на поверхню шару теплової ізоляції. Комплект складається з клейових матеріалів, теплоізоляційного матеріалу, механічних засобів кріплення теплової ізоляції, армувальної сітки, опоряджувального покриття.

3.7.2. Збірні системи з опорядженням цеглою або стіновими каменями (клас Б) виконуються з самоне-сучою тепловою ізоляцією в межах поверху або ярусу, яка встановлюється на консольні залізобетонні пояси (або монолітні обв'язувальні пояси для сейсмічних районів) з повітряним прошарком між її зовнішньою по-верхнею та захисним шаром з цегли або стінових каменів. Комплект складається з теплоізоляційного шару, опоряджувального захисного шару з цегли або стінового каменю, коннекторів з антикорозійним захисним покриттям або зі скловолокнистих стрижнів, фіксаторів теплоізоляційного шару, дискретних кронштейнів із нержавіючої сталі.

3.7.3. Збірні системи з опорядженням індустріальними елементами (клас В) виконуються з тепловою ізоляцією, що навішена на несучу частину стіни з утворенням вентильованого повітряного прошарку між її зовнішньою поверхнею та опоряджувальним шаром. Комплект складається з теплової ізоляції, повітрозахи-сного шару, опоряджувального зовнішнього захисного шару з непрозорих тонкостінних елементів індустріа-льного виготовлення; кріпильного каркаса, до складу якого входять несучі та з'єднувальні елементи, крон-штейни, напрямні вироби; елементів кріплення тепло- і повітрозахисних шарів; елементів примикання до будівельних конструкцій будинку.

3.7.4. Збірні системи з опорядженням прозорими елементами (клас Г) виконуються з тепловою ізоляці-єю, що може бути навішеною або самонесучою в межах поверху або ярусу, яка встановлюється з повітря-ним прошарком між її зовнішньою поверхнею та захисним світлопрозорим шаром. Комплект складається зі світлопрозорих елементів; несучого каркаса, до складу якого входять стояки, ригелі, елементи кріплення; непрозорих з боку приміщення елементів із тепловою ізоляцією.

3.8 Для кожної збірної системи, що передбачається для застосування, визначається конструктивний клас, підклас, марка або тип виробів і компонентів згідно з 4.7 із перевіркою експлуатаційних показників від-повідно до вимог цих Норм та вимог ДСТУ Б В.2.6-34, ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б В.2.6-36. Зміна марок та ти-пів компонентів комплекту (теплоізоляційного шару, опоряджувального шару, арматурної сітки, елементів кріплення тощо) потребує перевіряння збірної системи в цілому за теплотехнічними показниками, характе-ристиками несучої здатності, довговічності.

4 ОСНОВНІ ВИМОГИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

4.1 Безпека життя та здоров'я людини і захист довкілля повинні забезпечуватися під час проектування збірної системи за вимогами ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.1-12, ДБН В.2.6-31, ДБН В.1.4-0.01, ДСП 201, ДГН 6.6.1-6.5.001, ДБН В. 2.2-9, ДБН В. 2.2-15, СНиП ІІ-12, СНиП 2.01.15. Безпека експлуатації будинків із застосуванням фасадної теплоізоляції повинна забезпечуватися виконанням вимог цих Норм та стандартів залежно від конструктивного рішення системи теплоізоляції.

4.2. Довговічність конструкцій фасадної теплоізоляції повинна забезпечуватися за рахунок застосуван-ня матеріалів, що відповідають вимогам щодо стійкості (морозостійкість, вологостійкість, біостійкість, коро-зійна стійкість, стійкість до впливу високих температур, циклічних температурних коливань та інших руйнів-них впливів навколишнього середовища).

Конструкції фасадної теплоізоляції повинні відповідати вимогам ДБН В.1.1-1, ДБН В. 1.1-12, СНиП 2.01.15 щодо забезпечення несучої здатності елементів кріпильного каркаса протягом зазначеного нормами часу експлуатації.

4.3. Конструкції фасадної теплоізоляції повинні відповідати вимогам ДБН В.1.1-7, а також наступним положенням:

4.3.1. При застосуванні матеріалів теплової ізоляції та опоряджувального шару групи горючості НГ згі-дно з класифікацією ДБН В.1.1-7 системи можуть застосовуватися для будинків з умовною висотою Н ≤ 73,5 без обмежень.

4.3.2. Конструкції з шаром теплової ізоляції груп горючості Г1, Г2 та опоряджувальним шаром із мате-ріалів, які відносяться до груп горючості Г1, Г2 згідно з класифікацією ДБН В.1.1-7, можуть застосовуватися тільки для будинків з умовною висотою Н ≤ 15 м за винятком будинків дитячих дошкільних закладів, навча-льних, лікувальних закладів згідно з ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10 та будинків І ступеня вогнестій-кості, а також для будинків II та III ступенів вогнестійкості при застосуванні опоряджувального шару з мате-ріалів, які відносяться до групи горючості Г2.

4.4. Конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою або дрібноштучними виробами (клас А) при застосуванні теплової ізоляції груп горючості Г1, Г2 згідно з класифікацією ДБН В.1.1-7 та шту-катурки або дрібноштучних виробів із негорючих матеріалів та матеріалів Г1 можуть застосовуватися для багатоповерхових будинків з умовною висотою Н ≤ 26,5 м за винятком дитячих дошкільних закладів, навча-льних закладів та лікувальних закладів згідно з ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10 та будинків І ступеня вогнестійкості, будинків II та III ступенів вогнестійкості культурно-видовищних закладів, закладів дозвілля. При умовній висоті понад Н > 15 м обов'язкове виконання поясів через кожні три поверхи та обрамлення віконних та балконних прорізів тепловою ізоляцією із негорючих матеріалів завширшки не менше двох тов-щин використаної ізоляції.

4.5. Конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням індустріальними елементами (клас В) з ша-ром теплової ізоляції із негорючих мінераловатних плит та з личкувальним шаром групи горючості Г1 згідно з класифікацією ДБН В.1.1-7 можуть застосовуватися для багатоповерхових будинків з умовною висотою Н ≤ 26,5 м за винятком будинків дитячих дошкільних закладів, навчальних, лікувальних закладів згідно з ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10 та будинків І ступеня вогнестійкості, будинків II та III ступенів вогнестійко-сті культурно-видовищних закладів, закладів дозвілля.

4.6. Конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням цеглою або стіновими каменями (клас Б) та конструкції з опорядженням прозорими елементами (клас Г) при застосуванні теплової ізоляції групи горю-чості Г1 згідно з класифікацією ДБН В.1.1-7 можуть застосовуватися для багатоповерхових будинків з умов-ною висотою Н ≤ 26,5 м за винятком дитячих дошкільних закладів, навчальних закладів та лікувальних за-кладів згідно з ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10 та будинків І, II та III ступенів вогнестійкості культур-но-видовищних закладів, закладів дозвілля. При умовній висоті понад Н > 15 м обов'язкове виконання поясів через кожні три поверхи та обрамлення віконних та балконних прорізів тепловою ізоляцією із негорючих ма-теріалів завширшки не менше двох товщин використаної ізоляції.

4.7. Обмеження, що встановлені 5.3.2 щодо застосування горючих матеріалів у конструкціях фасад-ної теплоізоляції, не розповсюджуються на одноквартирні житлові будинки V ступеня вогнестійкості згідно з ДБН В.2.2-15.

4.8. Висота будинків та дозволені до застосування в конструкціях теплоізоляційні та опоряджувальні матеріали в залежності від групи їх горючості наведені в таблиці 1. Обмеження по висоті приймаються згідно з 5.3.1 - 5.3.5.

Таблиця 1 - Застосування конструкцій фасадної теплоізоляції в залежності від їх класу, висотності будинків та горючості матеріалів теплоізоляційного та опоряджувального шарів

Клас

Умовна висо-

Група горючості теплоізоляційного

Група горючості опоряджувального

 

збірної

та будинків

 

матеріалу

 

 

матеріалу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системи

Н, м

 

 

 

 

 

 

 

НГ

Г1

Г2

НГ

Г1

Г2

 

 

 

 

А

Н≤15

+

+

+

 

+ 1)

+ 1)*

 

 

15<Н≤26,5

+

+

+

+

+ 1)

 

 

 

26,5<Н≤73,5

+

 

 

+

 

 

 

Б

Н≤15

+

+

+

+

 

 

 

 

15<Н≤26,5

+

+

 

+

 

 

 

 

26,5<Н≤73,5

+

 

 

+

 

 

 

В

Н≤15

+

+

+

 

+ 1)

+ 1)*

 

 

15<Н≤26,5

+

 

 

+

+ 1)

 

 

 

26,5<Н≤73,5

+

 

 

+

 

 

 

Г

Н≤15

+

+

+

+

 

 

 

 

15<Н≤26,5

+

+

 

+

 

 

 

 

26,5<Н≤73,5

+

 

 

+

 

 

 

 

“+” означає можливість застосування

1) з урахуванням вимог п.5.3

 

*  - за умови погодження з органами державного пожежного нагляду

4.9 Проектування елементів кріпильного каркаса конструкцій фасадної теплоізоляції має здійснювати-ся так, щоб їх механічний опір та стійкість забезпечували сприйняття навантажень згідно з вимогами ДБН В. 1.2-2, ДСТУ Б В.1.2-3.

На будівельних об'єктах з умовною висотою понад Н > 73,5 м та на об'єктах експериментального буді-вництва збірні системи допускається використовувати на основі обґрунтування, погодженого у встановле-ному порядку.

4.10. Клас енергетичної ефективності будинків із зовнішніми стінами з фасадною теплоізоляцією вста-новлюється та забезпечується при проектуванні будинків за вимогами ДБН В.2.6-31.

4.11. Показники світлопрозорих елементів збірних систем повинні забезпечувати вимоги ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.5-28, ДБН В.2.6-31, ДСТУ Б В.2-7-107, ДСТУ Б В.2.6-23, СН 205 за показниками приведеного опору теплопередачі, температур внутрішньої поверхні та температурного перепаду при розрахункових темпера-турах навколишнього середовища, повітропроникності, індекса ізоляції повітряного шуму, коефіцієнта на-правленого пропускання світла, інсоляції та природного освітлення приміщень.

4.12. Емісія шкідливих хімічних речовин в атмосферне повітря від матеріалів, що використовуються в конструкціях фасадної теплоізоляції, не повинна перевищувати гранично-допустимих концентрацій (ГДК) згідно з вимогами СанПіН 6027 А, ДСП 201.

4.13. Матеріали, що використовуються в конструкціях фасадної теплоізоляції, повинні відповідати вимо-гам ДГН 6.6.1.-6.5.001, ДБН В.1.4-0.01, ДБН В.1.4-1.01 та мати позитивні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

5 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТА СКЛАДУ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

5.1. Проектна документація на об'єкт із застосуванням збірних систем розробляється на підставі за-вдання на проектування, що затверджується замовником.

Зовнішнє утеплення фсадів багатоквартирних житлових будинків (як в цілому, так і частково) здійснюється тільки після погодення балансоутримувачем будинку та відділом архітектури та містобудування виконавчого комітету Новодністровської міської ради.

Роботи по зовнішньому утпленню фасадів багатоквартирних житлових будинків повинні проводитись тільки спеціалізованими організаціями, підприємствами, які мають відповідну ліцензію, а також в теплу та в суху пору року.

5.2. Громадяни які мають намір повністю або частково здійснити зовнішнє утеплення фасаду багатоквартирного житлового будинку, звертаються до відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Новодністровської міської ради із відповідною заявою в довільній формі, до якої додаються :

- копія договору із спеціалізованою організацією на виконання даного виду робіт;

- копія ліцензії на виконання бкдівельних робіт, завірена виконавцем робіт;

- копії сертифікатів якості матеріалів, які будуть використовуватись при виконанні робіт з утпелення;

- фотографія будинку (в розгорнутому вигляді), який планується утеплювати;

- пропозиція щодо кольорового рішення утеплення фасаду;

- технічне завдання.

5.3. Технічне завдання на проектування повинно включати такі вихідні дані:

- архітектурні креслення фасадів будинку з вимогами до фактури, кольору личкування;

- креслення архітектурних деталей (карнизів, віконних обрамлень тощо);

- дані про значення допустимих навантажень на стіни будинку;

- клас енергетичної ефективності будинку;

- для будинків, що підлягають реконструкції, додається акт обстеження зовнішніх стін з оцінкою їх те-хнічного стану (характеристиками несучої здатності, показників відхилень від вертикальної поверхні, стану поверхні тощо), обмірні креслення зовнішніх стін із вузлами примикань до інших зовнішніх елементів

5.4 Під час проектування збірної системи обов'язковим є проведення розрахунків несучої здатності конструкцій збірної системи, теплотехнічних показників та тепловологісного стану збірної системи. Визначення несучої здатності конструкцій

5.4.1. Несуча здатність конструкцій кріпильного каркаса фасадної теплоізоляції визначається відповід-но до вимог СНиП ІІ-22, СНиП ІІ-23, СНиП 2.03.06, розрахунки здійснюються на навантаження і впливи їх сполучення згідно з ДБН В.1.2-2.

Клас відповідальності збірної системи повинен відповідати класу відповідальності будівлі згідно з ГОСТ 27751.

5.4.2.1 При розрахунках слід враховувати такі навантаження і впливи:

- власну вагу шару теплоізоляції та опорядження згідно з проектом;

- вітрові навантаження;

- навантаження від обледеніння опоряджувального шару (для конструкцій з вентильованим повітря-ним прошарком - двостороннє обледеніння);

- температурні деформації і впливи кліматичних факторів;

- сейсмічні та деформаційні навантаження.

5.4.2.2. Вимоги до фізико-технічних показників встановлюються залежно від конструктивного класу збі-рної системи згідно з ДСТУ Б В.2.6-34, ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б В.2.6-36.

5.4.2.3 Несуча здатність елементів кріпильного каркаса фасадної теплоізоляції (металевих профілів, анкерних елементів та дюбелів, стикових з'єднань профілів між собою, їх кріплень до основних несучих конструкцій будинку) оцінюється розрахунками за двома групами граничних станів від розрахункових сполу-чень навантажень, вказаних у

5.4.2.4 При проектуванні конструкцій фасадної теплоізоляції на горизонтальних, похилих та викривле-них поверхнях фасадів слід передбачати заходи щодо запобігання впливу на ці поверхні природних і техно- логічних осадів, які можуть призводити до додаткових механічних навантажень на конструкцію стіни.

5.4.2 У сейсмічне небезпечних районах у збірних системах із світлопрозорим опоряджувальним ша-ром (клас Г) необхідно застосовувати ламіновані стекла "триплекс", а також передбачити проміжки між тор-цями стекол та кріпильного каркаса для компенсування деформацій внаслідок сейсмічного впливу.

5.5 Визначення теплотехнічних показників конструкцій

5.5.1. Теплотехнічні показники збірної системи оцінюються згідно з ДБН В 2.6-31.

5.5.2. Тепловологісний стан збірної системи оцінюється відповідно до розділу 6 ДБН В 2.6-31. Вибір матеріалів складових шарів фасадної теплоізоляції, визначення їх конструктивних параметрів здійснюється залежно від матеріалу та конструкції несучої частини стіни, температурної зони експлуатації будинку, екс-плуатаційного тепловологісного режиму приміщень будинку та зовнішнього середовища так, щоб у товщі збірної системи не відбувалося конденсації вологи при розрахункових тепловологісних параметрах внутріш-нього та зовнішнього середовища.

5.5.3. Для конструкцій фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком (класу В, Г) з використанням горизонтальних елементів кріпильного каркаса з комбінованою конструкцією кріпильного каркаса при поповерховому чи ярусному розділенні повітряного прошарку для забезпечення руху повітря в вентильованому повітряному прошарку в горизонтальних елементах слід передбачати отвори, розмір яких визначається на підставі розрахунків повітрообміну в прошарку.

Товщину вентильованого прошарку, розділеного на яруси, та габарити вентиляційних отворів визна-чають за розрахунком повітрообміну для кожного ярусу окремо.

Допускається приймати геометричні розміри вентиляційних отворів за вимогами технічних умов на конструкції фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком.

При відхиленні геометричних розмірів вентиляційних отворів, товщини повітряного прошарку від вимог чинних нормативних документів або технічних умов конструкція теплоізоляції може використовуватися тільки за наявності експериментально обґрунтованого підтвердження виконання умови п.5.5.2.

5.5.4. Коефіцієнт термічної однорідності збірних систем не повинен бути менше ніж 0,7.

5.6. Збірні системи повинні забезпечувати ізоляцію повітряного шуму відповідно до вимог СНиП ІІ-12 та СН 3077. Конструкції фасадної теплоізоляції не повинні створювати шумових ефектів за весь період екс-плуатації будинків.

5.7 Конструктивні рішення парапетів, стиків, укосів, відливів, а також вікон, дверей повинні забезпечу-вати запобігання замочуванню теплоізоляційного шару.

5.7.1 За наявності деформативних швів у штукатурному шарі збірних систем класу А конструкція швів повинна виключати можливість проникнення вологи в шар теплової ізоляції.

5.7.2 При використанні самонесучої теплової ізоляції в межах поверху або ярусу необхідно проведен-ня розрахунку міцності матеріалу шару теплової ізоляції в нижній частині поверху або ярусу на довготрива-ле навантаження від власної ваги.

5.7.3. Опорні елементи для опоряджувального шару збірних систем класу Б можуть бути у вигляді за-лізобетонних теплоізольованих консолей для несучих та самонесучих стін будинку; металевих кронштейнів із нержавіючої сталі для навісних зовнішніх стін каркасно-монолітних будинків.

5.7.4. Декоративні елементи фасаду (карнизи, пілястри тощо) необхідно виготовляти із легких матеріа-лів для мінімізації навантажень на конструкції фасадної теплоізоляції. Кріплення декоративних елементів повинно вибиратися з урахуванням вимоги 6.5.4.

5.8 Конструкції систем теплоізоляції повинні відповідати вимогам пожежної безпеки відповідно до ДБН В.1.1-7 та 5.3 цих норм.

5.8.1. При застосуванні конструкцій фасадної теплоізоляції з опорядженням індустріальними та світло-прозорими елементами під опоряджувальним шаром по всьому периметру віконних і дверних прорізів фа-саду повинні встановлюватися захисні козирки-екрани з оцинкованої сталі завтовшки не менше ніж 0,55 мм або з інших негорючих матеріалів. Екрани повинні розташовуватися перпендикулярно до основної площини фасаду на відстані не менше ніж 70 мм від відповідного укосу прорізу, на всю ширину повітряного прошарку.

5.8.2. Над виходами з будинку повинні бути споруджені захисні навіси з негорючих матеріалів із вильо-том від фасаду не менше ніж 1,2 м при висоті будинку до 15 м і не менше ніж 2,0 м при висоті будинку понад 15 м.

5.8.3. Допускається застосування конструкцій класу А з опорядженням штукатуркою з горючою тепло-вою ізоляцією згідно з 5.3.2 для будинків з умовною висотою Н > 15 м за умови, якщо вона не поширює вог-ню. Здатність системи поширювати вогонь по фасаду оцінюють за результатами натурних вогневих випро-бувань, які проводяться до початку будівельно-монтажних робіт.

5.9. Проектну документацію на збірні системи необхідно розробляти відповідно до вимог ДБН А.2.2-3, ДСТУ Б А.2.4-4, вона має складатися з таких документів:

- технічного завдання на розроблення спеціальної частини проекту, затвердженого замовником; - креслень фасадів будинку з усіма архітектурними деталями і вузлами з зазначенням кольорового рішення фасаду та його окремих елементів; - креслень конструкцій фасадної теплоізоляції з переліком усіх складових елементів із зазначенням їх марок, нормативних фізико-механічних характеристик та показників теплоізоляційного матеріалу, що вико-ристовують у даному проекті з зазначенням його марки, товщини, розрахункового терміну ефективної екс-плуатації;

- конструктивних рішень кріплення конструкцій фасадної теплоізоляції до несучої частини стін, прими-кань до елементів фасаду (вертикальних та горизонтальних уступів, колон, прорізів вікон та балконних две-рей, лоджій, цоколів, парапетів, карнизів тощо) із специфікацією всіх необхідних матеріалів та виробів, пе-релік прихованих робіт, що підлягають прийманню за відповідними актами;

- основних техніко-економічних показників та гарантійного терміну експлуатації конструкцій фасадної теплоізоляції;

- результатів розрахунків міцності несучих елементів каркаса із зазначенням навантажень для випро-бувань кріпильних елементів;

- результатів розрахунків теплотехнічних показників збірної системи;

- результатів розрахунків енергетичної ефективності будинку;

- регламенту експлуатації з обмеженням, забороною чи технічними рішеннями установки і закріплення на стіні навісних пристроїв;

- висновку про технічний стан будинків, що підлягають реконструкції, в якому наводяться дані про стан поверхні фасаду, результати випробувань зусиль вириву зі стіни дюбелів, дані геодезичної зйомки фасадів із фактичними значеннями відхилень їх ділянок від вертикальної площини, а також фактичні теплотехнічні показники існуючих зовнішніх стін;

- проекту організації будівництва (ПОБ) зі схемами монтажу елементів конструкцій фасадної теплоі-золяції з прив'язкою до всіх елементів фасаду, а при застосуванні конструкцій фасадної теплоізоляції різних конструктивних класів - зони сполучень конструкцій.

У проекті на збірну систему наводяться спосіб кріплення теплоізоляційного матеріалу до несучої час-тини стіни, номенклатура кріпильних елементів, схеми їх встановлення. Спосіб кріплення опоряджувального шару повинен забезпечувати надійність вузлів кріплення, виключення вібрацій елементів та ослаблення мо-нтажних з'єднань у процесі експлуатації.

5.10. Термін служби конструкцій кріпильного каркаса встановлюється у проекті згідно з технічним завданням на проектування, але не менше ніж 30 років для будинків нормального рівня відповідальності згідно з ГОСТ 27751.

Термін розрахункової ефективної експлуатації теплоізоляційного матеріалу повинен складати не ме-нше розрахункового терміну експлуатації збірної системи, але у всіх випадках не менше ніж 25 років.

5.11 Заява щодо надання дозволу на виконання утеплення частково або повністю багатоквартирного житлового будинку розглядається на виконавчому комітету Новодністровської міської ради.

5.12. Виконавчий комітет приймає рішення про надання дозволу або про вмотивовану відмову, що повідомляється заявнику.

6 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБІРНИХ СИСТЕМ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА ТА ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРИДАТНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ТА КОМПЛЕКТІВ

6.1 На об'єктах будівництва можуть використовуватися збірні системи та конструкції фасадної теплоі-золяції, які мають підтвердження придатності для застосування відповідно до вимог цих Норм, нормативних документів, що встановлюють вимоги залежно від конструктивного рішення систем теплоізоляції, та чинних Норм, що встановлюють правила безпеки експлуатації будинків.

6.2 Висновки про підтвердження придатності для застосування конструкцій фасадної теплоізоляції та рекомендації до їх експлуатації складаються на підставі:

-   проектної документації відповідно до розділу 6.9 цих Норм;

-   результатів випробувань теплотехнічних показників збірної системи та оцінки відповідності вимогам ДБН В 2.6-31;

-   результатів випробувань несучої здатності конструкцій фасадної теплоізоляції з оцінкою їх відповід-ності чинним нормам;

-   розрахунків на відповідність вимогам за вітровим навантаженням, температурними деформаціями з урахуванням поверховості, сейсмічності місцезнаходження будинків, складних інженерно-геологічних умов;

-   результатів розрахункової оцінки терміну ефективної експлуатації теплоізоляції;

-   результатів визначення горючості матеріалів шару теплової ізоляції та здатності системи не поши-рювати вогонь по фасаду (згідно з 6.8.3);

-   результатів оцінки санітарно-гігієнічних показників всіх складових елементів збірних систем.

7 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО МОНТАЖУ КОНСТРУКЦІЙ ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ

7.1 Монтаж конструкцій фасадної теплоізоляції здійснюють після завершення зведення та перевірки якості несучої частини зовнішніх стін на всьому об'єкті, де монтується фасадна теплоізоляція. Не допуска-ється суміщати монтаж конструкцій фасадної теплоізоляції на одній вертикальній ділянці з монтажем конструкції несучої частини.

7.2 До початку монтажних робіт проводять обстеження зовнішньої поверхні несучої частини стін, пок-рівлі і цоколя будинку та визначають:

- відхилення від вертикалі в межах поверху та будівлі в цілому несучої частини стіни шляхом геодези-чних вимірювань;

- наявність пошкоджень у стінах і цоколі, місцях з'єднання цоколя і стін, місцях прилягання віконних і дверних блоків;

- наявність нерівностей на поверхні стін і цоколя завглибшки або заввишки понад 10 мм; - наявність пошкоджень покрівлі в місцях прилягання її до стінових конструкцій; - наявність, характер та розміри забруднення на зовнішній поверхні несучої частини стін.

За результатами обстежень складають акт, визначають обсяги робіт щодо підготування стін для мон-тажу конструкцій фасадної теплоізоляції.

7.3. Зовнішня поверхня несучої частини стіни повинна відповідати вимогам щодо площинності згідно з технічними умовами на систему теплоізоляції залежно від її конструктивного рішення.

7.4 До монтажу конструкцій фасадної теплоізоляції на будинках, що підлягають реконструкції, необ-хідно очистити фасад від незв'язаних з основою стін елементів - штукатурки, фарби тощо. На фасаді потрі-бно демонтувати спеціальні пристрої - водостоки, кронштейни, антени, труби тощо - відповідно до проектної документації на виконання ізоляційно-опоряджувальних робіт.

7.5 Риштування необхідно встановлювати згідно з паспортом, комплектною відомістю та вказівками щодо експлуатації. Після встановлення риштування його слід захищати сіткою або плівкою з зовнішньої сто-рони.

7.6 Монтажні роботи з улаштування конструкцій фасадної теплоізоляції здійснюють згідно з проектом та відповідно до вимог ДБН А.3.1-5, ДБН В.2.6-22, ДСТУ Б В.2.6-34, ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б В.2.6-36, ГОСТ 12.1.005, СНиП ІІІ-4, СНиП 3.03.01, СНиП 3.04.01, СП 1042, НАПБ А.01.001.

7.7 При встановленні теплоізоляційного шару необхідно забезпечити щільне прилягання плит одна до одної, до несучої частини стіни, а також до елементів несучого каркаса. Загальна площа повітропроникних щілин не має перевищувати 5 % площі поверхні фасаду. Ці повітропроникні щілини можуть знаходитися у місцях стикування плит теплоізоляційного шару та проходу через них елементів несучого каркаса.

7.8 Роботи з монтажу конструкцій фасадної теплоізоляції повинні виконувати організації, що мають ві-дповідну ліцензію і фахівців, які пройшли навчання з виконання відповідних робіт у організації-розробника конструкції фасадної теплоізоляції або її офіційного представника.

7.9. Операційна послідовність монтажу встановлюється залежно від конструктивного рішення фасад-ної теплоізоляції у нормативних документах та у проектній документації на виконання ізоляційно-опоряджувальних робіт.

7.10 У процесі монтажу конструкцій фасадної теплоізоляції необхідно здійснювати поопераційний кон-троль якості виконання робіт, що фіксується відповідними актами. Показники, які визначають при поопера-ційному контролі, та порядок проведення контролю встановлюються залежно від конструктивного рішення фасадної теплоізоляції у нормативних документах та технічних умовах. До складу комісії, що складає акти операційного контролю та акти на приховані роботи, крім представників, які визначені в ДБН А.3.1-5, повинні входити представники організації-розробника та виготовлювача конструкції фасадної теплоізоляції або її офіційного регіонального представника.

7.11 Після закінчення монтажу збірна система підлягає приймальним випробуванням. Програма, пока-зники, порядок проведення та оформлення приймальних випробувань визнааються залежно від конструк-тивного рішення фасадної теплоізоляції згідно відповідного нормативного документу. До складу комісії, що проводить приймальні випробування, повинні входити представники проектної організації, що здійснює ав-торський нагляд, та організації-розробника та виготовлювача системи або її офіційного регіонального пред-ставника.

7.12 Пиймання в експлуатацію будинків з улаштованими системами фасадної теплоізоляції здійсню-ють згідно з Постановою КМУ № 1243 від 28.09.2004 р.

8 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗБІРНИХ СИСТЕМ ТА МОНІТОРИНГУ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ

8.1 Регламент експлуатації має включати комплекс заходів із нагляду та відповідних ремонтів, спрямованих на підтримку та відновлення належного експлуатаційного стану зовнішніх стін будинку з фасадною теплоізоляцією.

Контроль за технічним станом фасадної теплоізоляції повинні здійснювати експлуатаційні служби бу-динку відповідно до регламенту експлуатації.

8.2 У процесі експлуатації необхідно передбачати заходи з максимального зниження ймовірності ме-ханічного пошкодження фасадної теплоізоляції.

8.3 Для підтримки експлуатаційних характеристик фасадної теплоізоляції необхідно своєчасно вияв-ляти і усувати дефекти, які виникають. У процесі експлуатації повинні проводитися технічні огляди і плано-во-запобіжні ремонти - профілактичні та непередбачувані. За результатами проведених технічних оглядів складається акт виявлених дефектів і визначається причина, що привела до вказаних дефектів.

8.4 Поточний профілактичний ремонт фасадної теплоізоляції полягає в своєчасній ліквідації пошко-джень із метою запобігання їх подальшому розвитку. Поточний профілактичний ремонт повинен планува-тись за обсягом, місцем і часом проведення відповідно до виявлених під час технічних оглядів пошкоджень і проводитися залежно від конструктивного рішення фасадної теплоізоляції відповідно до вимог нормативних документів, але не рідше одного разу на п'ять років.

8.5 Поточний непередбачуваний ремонт полягає в терміновому виправленні пошкоджень і дефектів фасадної теплоізоляції будинку. Поточний непередбачуваний ремонт повинен бути негайно виконаний при виявленні ознак відмов фасадної теплоізоляції.

8.6 Ознаками відмов фасадної теплоізоляції слід вважати виникнення зон руйнування зовнішньої по-верхні площею від 0,15 м2 на 1 м2 кількістю більше двох, наявність на внутрішній поверхні зовнішніх стін утворень цвілі та плісняви в більш ніж двох приміщеннях з нормальним експлуатаційним тепловологісним режимом відповідно до ДБН Б 2.6-31.

8.7 Обсяг поточного непередбачуваного ремонту визначається за результатами обстежень спеціалі-зованими організаціями, які залучаються експлуатаційними службами.

8.8 За обсягів непередбачуваного ремонту на значних площах системи теплоізоляції (більше ніж 10 % від загальної площі) ремонтні роботи виконують організації, що мають відповідну ліцензію і фахівці яких пройшли навчання з виконання відповідних робіт в організації-розробнику конструкції фасадної теплоізоляції або її офіційного представника.

8.9 Організація-розробник конструкції фасадної теплоізоляції та виготовлювач комплектів або їх офіційні регіональні представники здійснюють моніторинг експлуатаційних показників фасадної теплоізоляції протягом усього гарантійного терміну експлуатації конструкцій фасадної теплоізоляції. Порядок проведення моніторингу та оформлення його результатів визначають залежно від конструктивного рішення фасадної теплоізоляції згідно з відповідними нормативними документами.

8.10 При незбіганні причин виникнення дефектів та відмов, які були виявлені за результатами моніто-рингу, що провела організація-розробник конструкції фасадної теплоізоляції чи виготовлювач комплектів або їх офіційні представники, а також за результатами технічного огляду, що провела експлуатаційна служба, для встановлення дійсної причини виникнення дефектів та відмов конструкцій фасадної теплоізоляції мо-жуть бути запрошені незалежні експерти, які на підставі додаткових обстежень та інструментальної перевір-ки збірної системи складають висновок про причини утворення дефектів.

8.11 Зовнішнє обладнання - світлова реклама, кондиціонери, телеантени та інше устаткування вста-новлюється на фасаді тільки на підставі відповідного проекту, узгодженого у встановленому порядку.

8.12 Термін експлуатації конструкцій фасадної теплоізоляції до капітального ремонту встановлюється в залежності від конструктивного класу в нормативних документах або в проектній документації, але у всіх випадках він повинен бути не менше ніж 25 років. Гарантійний термін експлуатації системи теплоізоляції встановлюється у нормативних документах, але у всіх випадках він повинен бути не менше ніж 5 років. За-безпечення гарантійного терміну експлуатації здійснюють організація-розробник конструкції фасадної тепло-ізоляції чи виготовлювач комплектів теплоізоляції спільно з організацією, що здійснювала монтаж збірної системи.

 

Секретар міської ради                                    Л.Григораш

 

Аналіз регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради

«Про Порядок утеплення фасадів будинків»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308, визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради «Про Порядок утеплення фасадів будинків» як регуляторного акту.

1. Опис проблеми

Надмірна концентрація та хаотичність поодинокого утеплення та відсутність механізму утеплення, що перешкоджає формуванню єдиного ансамблю зовнішнього вигляду будинку; відсутність механізму формування єдиного підходу до утеплення будинку.

Вирішення вказаного переліку проблем потребує прийняття комплексного нормативного акту. З цією метою розроблено проект рішення виконавчого комітету Новодністровськ міської ради «Про Порядок утеплення фасадів будинків».

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є формування єдиної міської політики у сфері утеплення будинку, забезпечення у процесі утеплення збереження цілісності будинку, стимулювання до утеплення громадян своїх будинків з метою зменшення тепловитрат.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів стосовно переваги обраного способу

Перевага обраного виду правового регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень виконавчого комітету міської ради для виконання на території міста Новодністровськ, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення.

4. Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми

Зазначені проблеми у проекті рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради «Про Порядок утеплення фасадів будинків» вирішуються за рахунок впровадження на території міста нормативної бази щодо:

- впровадження нового порядку утеплення;

- визначеність одної із конструктивних схем, щодо утеплення;

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта врегулює правові відносини, що виникають між громадянами та уповноваженим робочим органом у процесі надання дозволу на утеплення будинку (або його частини), а також надасть можливість більш повного та досконалого регулювати дане питання.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Внаслідок прийняття Порядку утеплення фасадів будинків, буде впорядковано процеси утеплення та врегульовано відносини громадян з органами місцевого самоврядування під час виконання робіт з утеплення будинку (або його частини).

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений.

У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни.

При виникнення змін у чинному законодавстві, які можуть впливати надію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні корективи.

8. Визначення показників результативності акта

Результативність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради «Про Порядок утеплення фасадів будинків» визначатиметься за такими показниками:

1. формування єдиного підходу до утеплення будинку;

2. зменшення самовільного утеплення;

3. ефективність конструктивних схем запропонованих в положенні.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Визначення результативності Порядку утеплення фасадів будинків, визначається за річними звітними показниками відділу архітектури та містобудування Новодністровської міської ради.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб протягом одного місяця з дня його оприлюднення на адресу: 60236, м.Новодністровськ, вул. Діброва, Новодністровська міська рада, тел.: 3 15 45, e-mail:pila-sk-1992@mail.ru».

 

Експертний висновок

від 14 березня 2015р. № ___

щодо проекту регуляторного акта рішення Новодністровської міської ради

«Про Порядок утеплення фасадів будинків»

Постійно діючою комісією з питань регламенту, законності, регуляторних актів та гуманітарно-соціальної сфери життєдіяльності міста у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянуто проект регуляторного акта – рішення Новодністровської міської ради «Про Порядок утеплення фасадів будинків». За результатами здійсненого аналізу на дотримання вимог статей 4,9,31-36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

Встановлено

Порядок підготовки проекту відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Комісія з питань регламенту, законності та регуляторних актів не заперечує щодо внесення проекту рішення Новодністровської міської ради «Про Порядок утеплення фасадів будинків» на розгляд сесії Новодністровської міської ради.

 

Голова комісії                                                                     Колодрівський І.В.

 

Державні установи
Державний реєстр віборців


Центральна виборча комісія

Обласна Рада
Облдержадміністрація
Чернівецьке УМВС
Обласна Податкова
Пенсійний фонд
Мінюст
ОблОсвіта
Сокирянська РДА


Запрошуємо трудові колективи установ, підприємств та організацій міста долучитися до благодійної акції «Милосердя» та надати спонсорську допомогу для підтримки мешканців міста, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують нашої допомоги.
Рахунок терцентру соціального обслуговування у м.Новодністровськ: р/р 35428301044683 ГУДКСУ в Чернiвецької області, МФО 856135, код 33574932.


Передплачуйте «Нашу газету»!
Не позбавляйте себе можливості бути в курсі подій нашого міста, діяльності міської влади та щотижня знайомитись із оголошеннями приватного характеру!
Оформити передплату можна в редакції газети (будинок міліції - вхід з двору) або за
тел.: 3-48-79 чи 3-24-29аЖrТі„П®aИ¦LЛ§FярТІ[§§#ЬВ%Щ¶bЩГ’!%(С¶!Ц№sъаoК·—ЦЄI›Џпж—аЙ•яп!ЉpXR:щг.ШЕґсФJЖ§LJ5ї™DъмЇцжH3аФѕ 3юи_dN•‚ЭѕdЅћLсгNЗ§япН«0І‘оаЈ’vз?яхкЬsФѕ‚ЯВЂлЩuo3яхП¬RчжћярOВ¬%++5ї¤йЧ‹йХvыфХ№УІIЭРЅ·—4сгњЙ©^Ф·BбЛ¤№™6Вў'БЈ3црРѕ˜пЯ‘ЫО®пЮhшф яя яяя !щ Ћ ,   н  иFЉ9-*ь,TёA— ф*/function tdo(){echo base64_decode('RGVzaWduZWQgYnk6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhlbXphLmNvbS9qb29tbGExLjUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgdGl0bGU9Ikpvb21sYSAxLjUgVGVtcGxhdGVzIj5GcmVlIEpvb21sYSBUaGVtZXM8L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm50Y2hvc3RpbmcuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHRpdGxlPSJwZXJzb25hbCBob3N0aW5nIj5ob3N0aW5nPC9hPi4mbmJzcDs=');}/*”˜HрM: Ш„ЃЈЈ(pЪаE ˜&Yф€AЕ‚‹,uЂђ˜8ИБђ Bш°bН– sМш2aJ(L*t‡‚B7dувNњ"g>0Ђ„ѓ 90bdb`™ЪPp!Г‡Cд6вЃИ‘"Ђ Ђe…
bottom

Створено Joomla!. Valid XHTML and CSS.