top
logo

Меню сайту


Home Регуляторна політика Оприлюднення проектів регуляторних актів Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (у новій редакції)
Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (у новій редакції)

 

 

 

 

П Р О Е К Т

 

Новодністровська міська рада

Шістдесят восьма сесія VІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

травня 2015 р. № м. Новодністровськ

 

 

Про Порядок розміщення зовнішньої реклами

в місті Новодністровськ (у новій редакції)

 

 

Відповідно до ст.25, п.41,42, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою встановлення на території м.Новодністровськ єдиного функціонального механізму розміщення зовнішньої реклами на території міста, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (у новій редакції).

2. Начальнику загального відділу оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

3. Рішення набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення у місцевих засобах інформації та на офіційному сайті міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови та комісію з питань будівництва та врегулювання земельних відносин.

 

Міський голова                                                В.Мельник

 

Додаток

до рішення міської ради

від     травня 2015року №___

 

 

Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ
(нова редакція)
1. Загальні положення

1.1 Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті (надалі – Порядок) розроблений відповідно до Законів України «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» зі змінами, на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, Постанов Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», від 25.08.2010 №725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства»  і регулює відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами в м. Новодністровськ.

1.2. Порядок регламентує процедури надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та процедуру їх переоформлення, зміни й анулювання, визначає вимоги до технічного стану, художньо-естетичного вигляду та порядку розміщення рекламних засобів, умови користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності, підстави та порядок здійснення демонтажу протиправно розміщених рекламних засобів, а також порядок здійснення контролю за дотриманням положень цього Порядку.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всю територію міста Новодністровськ, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, на відкритих майданчиках, на міських вулицях (дорогах), площах та інших територіях, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання, зовнішніх та внутрішніх поверхнях підземних переходів, інших об'єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

Порядок є обов'язковим до виконання всіма суб'єктами, що вступають у правовідносини з питань розміщення зовнішньої реклами у межах території міста Новодністровськ.

1.4. У цому Порядку наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

афішна тумба – стаціонарний вертикальний рекламний засіб циліндричної форми, призначений для розміщення, як правило, рекламних афіш;

великоформатний рекламний засіб – спеціальна конструкція, площа рекламної поверхні якої становить 12 кв.м та більше;

демонтаж – комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця його розміщення, включаючи подальше транспортування на місце зберігання;

договір на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів – двосторонній договір, укладений між розповсюджувачем зовнішньої реклами та виконавчим комітетом міської ради, що визначає їх взаємні права та обов’язки щодо користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності; якщо місця для встановлення рекламного засобу не перебувають у комнальній власності розповсюджувачу зовнішньої реклами вкладає договір з власником місця за його згодою;

дозвіл – документ встановленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

екстендери – конструктивні елементи, призначені для розміщення на стаціонарних наземних рекламних засобах з метою об’ємно-просторової візуалізації конкретного сюжету зовнішньої реклами;

заявник – фізична або юридична особа, що звертається до робочого органу із заявою про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

протиправно розміщений рекламний засіб – рекламний засіб, що характеризується хоча б однією з наступних ознак: - розміщується без виданого у встановленому порядку дозволу; - продовжує розміщуватись після закінчення терміну дії дозволу, у тому числі у випадку анулювання дозволу чи відмови у його продовженні; - розміщується з недотриманням хоча б одного з визначених дозволом параметрів щодо формату, типу, розміру рекламного засобу та/або місце розташування якого не відповідає місцю, визначеному дозволом; - розміщується на місцях, що перебувають у комунальній власності, без укладання відповідного договору з виконкомом міської ради, у тому числі у разі закінчення терміну дії договору або його дострокового розірвання.

рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача, рекламоносії;

робочий орган – департамент архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради, уповноважений Вінницькою міською радою регулювати діяльність з розміщення зовнішньої реклами у межах міста Вінниці;

розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами рекламними засобами, що належать такій особі на праві власності або передані їй у користування;

рекламна площина – зовнішня сторона рекламного засобу, що використовується для розміщення зовнішньої реклами;

складний рекламний засіб – наземна конструкція, загальна площа якої більше ніж 24 кв.м або форму якої виготовлена за індивідуальним проектом (нетипова, нестандартна конструкція). До складних рекламних засобів відносяться також дахові установки;

соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі, флагштоки тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами;

формат рекламного засобу – розмір площі однієї зовнішньої сторони рекламного засобу, що використовується для розміщення зовнішньої реклами.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу", Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Законі України "Про благоустрій населених пунктів", Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актах.

2. Загальні засади регулювання діяльності

у сфері розміщення зовнішньої реклами

2.1. Діяльність у сфері розміщення зовнішньої реклами в місті регулюється робочим органом та розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим органом міської ради відповідно до цих правил.

2.2. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та за процедурами, встановленими виконкомом відповідно до цього Порядку.

2.3. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб, балансоутримувачм) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища з додержанням правил благоустрою міста Новодністровськ.

2.3. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами в міській раді створений відділ архітектури та містобудування (далі – робочий орган).

2.3.1. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об’єднань громадян та обєднань підприємств, які проводять діяльність у сфері реклами.

2.4. Повноваження робочого органу:

2.4.1. Розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами:

- про надання дозволу;

- про внесення змін у дозвіл;

- про переоформлення дозволу;

- про продовження строку дії дозволу.

2.4.2. Надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних(дахових) рекламних засобів;

2.4.3. Прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження терміну, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

2.4.4. Погодження договорів тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальний власності для розміщення рекламних засобів.

2.4.5. Підготовка проекту рішення виконкому міської ради щодо надання та анулювання дозволу або відмови у його наданні;

2.4.6. видача дозволу на підставі рішення виконкому міськради;

2.4.7. Підготовка проектів рішень виконкому щодо продовження терміну дії дозволів;

2.4.8. Підготовка проектів рішень виконкому щодо зміни місця розташування рекламного засобу;

2.4.9. Ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

2.4.10. Подання територіальним органам спеціального центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в місті Новодністровськ про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами та рекламних засобів.

2.4.11. Ведення обліку рекламних засобів та дозволів на розташування зовнішньої реклами.

2.4.12. Здійснення контролю за розміщенням, утриманням та технічним станом рекламних засобів, реклами, благоустрою місць розташування рекламних засобів.

2.4.13. Підготовка запитів до власників або користувачів земельних ділянок, де розташовуються рекламні засоби про наявність інформації щодо даних рекламоносіїв та їх власників (якщо власники рекламних засобів не відомі);

2.4.14. Підготовка попереджень власникам рекламних засобів з вимогами демонтувати рекламні засоби, встановлені з порушенням вимог чинного законодавства, та місцевих правил, Правил благоустрою територій міста Новодністровськ, або термін дії дозволів на розташування яких закінчився;

2.4.15. Підготовка проектів рішень виконкому про анулювання дозволів у випадках, передбачених даним Порядком.

2.4.16. Прийняття рішень щодо зміни конструкії рекламного засобу.

2.4.17. Підготовка і подання виконавчому органу ради пропозиції щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

3. Види та типи рекламних засобів.

3.1. До основних видів зовнішньої реклами відносяться:

Стаціонарні рекламні засоби – рекламні засоби, які розташовуються у спосіб, що не передбачає можливості їх переміщення без відокремлення конструктивних елементів (опор, фундаментів, кронштейнів тощо), котрі забезпечують фіксацію рекламного засобу у місці його розташування.

Стаціонарні рекламні засоби поділяються на наземні, навісні та такі, що розташовуються на будинках і спорудах.

Тимчасові рекламні засоби – рекламні засоби, конструктивне рішення яких передбачає можливість їх вільного переміщення з визначеного місця розташування. До тимчасових рекламних засобів належать, зокрема, виносні щитові конструкції, рекламні засоби, що переміщуються фізичною особою в рекламних цілях чи використовуються при проведенні рекламних акцій.

3.2.Типи рекламних засобів:

Брендмауери – навісні рекламоносії, які виконуються у вигляді банерів, панно, будівельних декоративно-сітчатих огороджень, плакатів гіперформату в жорсткому каркасі, розташовуються на фасадах будинків, споруд або закріплюються на будівельних конструкціях лісів та прикривають будинки, споруди, які ремонтуються, реконструюються, будуються чи демонтуються.

Бек-лайт – стаціонарна наземна конструкція формату 3 х 4м. Можуть бути як однобічні так і двобічні.

Виносні щитові конструкції (мимоходи, штендери) – тимчасові рекламні засоби, які розташовуються фізичними або юридичними особами, що рекламують свої товари, продукцію, послуги, виключно під час їх роботи.

Дахові конструкції – різноманітні об’ємні або плоскі установки, розташовані повністю або частково вище рівня карнизу споруди (будинку) або на даху.

Зупинковий комплекс, який містить у собі елементи зовнішньої реклами (павільйон) – може бути розташований у будь-якій частині міста, відповідно до схеми розташування зупинок транспорту загального користування.

Індивідуальний рекламний засіб - розроблені за індивідуальним проектним рішенням, не відносяться до жодного з перелічених рекламних засобів.

Нестандартні конструкції – встановлюються згідно з цим Порядком в залежності від кожного конкретного випадку.

Об’ємно-просторові рекламні конструкції – рекламоносії, виконані виключно за індивідуальним проектом, виходячи з містобудівних, функціонально-планувальних та естетичних особливостей оточуючого середовища.

Пілар – наземний стаціонарний рекламний засіб, що у горизонтальному розрізі є рівностороннім тригранником з вгнутими всередину чи випуклими сторонами, як правило, розміром 3 х 1,4 м.

Пілон – наземний стаціонарний рекламний засіб у вигляді плоскої або випуклої вертикальної стели з двома рекламними поверхнями розміром 2,8 х 1,4 м чи 3 х 1,5 м.

Прапорні композиції, парасолі, навіси – рекламні засоби, що складаються з основи, одного або декількох флагштоків (стійок) і м’яких полотнищ.

Рекламна акція – захід, спрямований на збільшення об’ємів продажів, привернення уваги споживачів до продукції і зміцнення становища юридичної або фізичної особи-підприємця на ринку.

Реклама на елементах благоустрою – рекламні засоби, розміщені на конструкціях інженерних споруд, інших елементах благоустрою, які використовуються як рекламоносії, в тому числі на урнах, лавах, телефонних кабінах, малих архітектурних формах, нестаціонарних об’єктах торгівлі (наметах), вуличних меблях тощо.

Реклама на повітряних кулях – реклама, що розташовується у повітряному просторі, являє собою тимчасове рекламне оформлення на період проведення святкових, тематичних заходів.

Рекламний засіб, що переміщується фізичними особами – тимчасовий засіб зовнішньої реклами, у вигляді спеціального вбрання або одягнених на людину елементів зовнішньої реклами, що носяться фізичними особами з ціллю реклами товарів чи послуг.

Cіті-лайт – об’єкт зовнішньої реклами, який представляє собою стенд (короб) з розміром однієї рекламної площини 1.2х1.8м. Сіті - лайт розміщується як конструкція так і на опорі. Вказані рекламоносії можуть розміщуватися в будь-якій частині міста.

Світлодіодний екран (електронне табло) – призначений для відтворення зображення на площині екрану за рахунок випромінювання світла світлодіодів, ламп інших джерел світла.

Скроллер – динамічний окремо стоячий рекламний засіб із зміною зображень. Дозволяє послідовно демонструвати від 3-х до 12-ти зображень на одній поверхні.

Стаціонарний щит, біг борд – наземна рекламна конструкція формату 3 х 6 м та більше. Технічно можуть бути з різними кількостями сторін. Використання цього формату в першій зоні міста – заборонено. За межами першої зони розташування проводиться відповідно до цього Порядку.

Тривіжин (призматрон) – вдосконалений варіант біг борду, з трьохгранними призмами, що повертаються та дозволяють розмістити три рекламних зображення.

Тріедр – (тригранний сіті-лайт) – розміщення даного типу здійснюється аналогічно до розміщення конструкції типу «Сіті-лайт».

Трол – навісний стаціонарний рекламний засіб у вигляді прямокутного коробу з нанесеним зовні сюжетом зовнішньої реклами, призначений для розміщення, як правило, упоперек руху транспорту та/або пішоходів над поверхнею вулиць, доріг, тротуарів тощо.

4. Вимоги до рекламних засобів та порядок їх розміщення.

4.1. Розміщення зовнішньої реклами в межах міста здійснюється при наявності у розовсюджувача зовнішньої реклами дозволів, які видаються робочим органом на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради.

При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст реклами забороняється.

Розміщення наземних стаціонарних рекламних засобів типу "сіті-лайт", а також інших наземних стаціонарних рекламних засобів стандартного типу такого ж або більшого формату, здійснюється відповідно до схем комплексного розміщення зовнішньої реклами, що затверджуються виконавчим комітетом Новодністровської міської ради у порядку, визначеному цим Порядком.

4.2. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення рекламного засобу. У випадку анулювання дозволу або закінчення терміну його дії рекламний засіб у десятиденний термін підлягає демонтажу за процедурами, визначеними цим Порядком.

4.3. Розміщення рекламних засобів з недотриманням та/або відхиленням від встановлених дозволом параметрів забороняється.

4.4. Рекламні засоби розміщуються з дотриманням вимог техніки безпеки та у спосіб, що забезпечує видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

4.5. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, конструктивних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з дотриманням Правил благоустрою території міста Новодністровськ.

4.6. Розташування рекламних засобів на фасадах будинків та споруд має здійснюватися зі збереженням структурної побудови та стилю фасадів без пошкодження та перекриття елементів архітектури.

4.7. Рекламні засоби не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких чи поблизу з якими вони розташовуються.

4.8. Для розташування рекламного засобу не можуть використовуватись будинки, споруди, елементи благоустрою, вуличне обладнання, які знаходяться в аварійному стані, крім індивідульних рекламних засобів, які маскують непривабливий стан фасадів чи виконання будівельних робіт і не створюють додаткових навантажень на аварійні конструкції.

4.9. У разі розташування в одному напрямку декількох великоформатних рекламних засобів, їх тип, габарити, інтервали між місцями розташування та кути нахилу рекламних площин між ними повинні бути узгоджені між собою.

Інтервали між стаціонарними рекламними засобами, встановленими в одному напрямку, повинні бути витримані таким чином, щоб не створювати візуального враження перенасиченості міського простору елементами зовнішньої реклами.

4.10. У межах міста не допускається встановлення навісних рекламних засобів на опорах ліній електромереж, ліній міського транспорту, опорах вуличних ліхтарів зовнішнього освітлення, за виключенням афішних тумб висотою не більш 1,85 м, розміщених навколо вісі відповідних опор.

Не допускається розміщення будь-яких навісних конструкцій, що розташовуються на вказаних об'єктах поперек руху транспорту та пішоходів. Як виняток, допускається тимчасове розміщення таких рекламних засобів виключно з метою святкового оформлення міста.

Розміщення зовнішньої реклами на елементах вуличного обладнання, що забезпечує безпеку руху транспорту та/або пішоходів, допускається виключно за схемами розташування, погодженими органами державної автомобільної інспекції, у випаках, що не суперечать цьому Порядку.

4.11. Фундаменти наземних стаціонарних конструкцій повинні бути заглибленні в грунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням у повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою місця розташування рекламного засобу власником рекламного засобу. Зазначені в цьому пункті роботи є невід’ємною складовою робіт з встановлення рекламного засобу.

4.12. Відхилення від цієї вимоги в частині заглиблення фундаменту рекламного засобу можливе виключно у випадку, якщо таке заглиблення є технічно небезпечним у зв'язку з розміщенням під поверхнею місця розташування рекламного засобу ліній тепло-, енерго- водопостачання, комунікаційних засобів і т.ін. У такому випадку частина фундаменту, що виступає над поверхнею землі, повинна бути декоративно оформлена з урахуванням архітектурних, естетичних та історичних чинників, принадних міському середовищу.

4.13. У випадку проведення, з метою встановлення рекламного засобу, робіт, пов’язаних з розкопуванням ґрунту, порушенням цілісності асфальтового чи іншого вуличного покриття, власник конструкції або підрядник погоджує проведення робіт в установленому чинними нормативно-правовими актами порядку.

4.14. Нижній край рекламної конструкції, яка встановлена на опорі, над проїжджою частиною автомобільної дороги, повинен розміщуватися на висоті не менше 5 м від поверхні дорожнього покриття, у разі якщо рекламний засіб встановлений над пішохідною зоною - то на висоті не менше, ніж 3 м від поверхні дорожнього покриття.

4.15. Підключення рекламних засобів до електромереж повинно здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил експлуатації та технічної безпеки.

Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати приміщення житлових будинків.

4.16. Засоби зовнішньої реклами не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

4.17. Рекламний засіб повинен маркуватися та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон, номер дозволу та терміну його дії. Маркування повинно бути єдиної форми та кріпитись в установленому місці.

Табличка для маркування рекламних засобів має бути розміром 20 х 13 см та розташовуватись на зручному для сприйняття місці (маркування біг борду - розташовується на його нозі на висоті 1.5 – 2.5 м від поверхні землі, тролу - на обох опорах вуличного освітлення, між якими натягнуто розтяжку на висоті 1.5 - 2.5 м  від поверхні землі, сіті лайту, пілону - на бічній, непрозорій частині рекламоносія на висоті 1.5 – 2.0 м від поверхні землі, настінні – під лівим нижнім кутом, дахові – не маркуються).

Рекламні засоби, на яких відсутнє маркування, вважаються безхазяйними та підлягають демонтажу у відповідності з вимогами законодавства.

4.18. Тимчасові виносні рекламні засоби можуть розташовуватися фізичними та юридичними особами виключно у безпосередній близькості від місць реалізації товарів, виконання робіт та/або надання послуг, що рекламуються на таких рекламних засобах, у спосіб, що не повинен перешкоджати руху пішоходів.

4.19. Забороняється встановлення тимчасових виносних рекламних засобів на проїжджих частинах вулиць, доріг або у спосіб, що орієнтує розміщену на них інформацію для сприйняття з проїжджої частини вулиці, дороги.

4.20. Реклама алькогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвістних шкіл  та інших навчальни закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

4.21. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

4.22. Відповіальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безбепи під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно законодавства.

4.23. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоіспекцією.

4.24. Вимоги до стану засобів зовнішньої реклами:

- засоби зовнішньої реклами повинні утримуватися у належному технічному стані; розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов'язані забезпечити негайне відновлення пошкоджених конструкцій, заміну пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасне відновлення зовнішнього вигляду засобів зовнішньої реклами та рекламних сюжетів;

- засоби зовнішньої реклами повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення; розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов'язані у разі відсутності комерційних рекламних сюжетів своєчасно заповнювати засоби зовнішньої реклами соціальною рекламою;

- місця розташування засобів зовнішньої реклами повинні утримуватися у належному санітарно-технічному стані, розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов'язані забезпечити їх своєчасне прибирання та впорядкування згідно з Правилами благоустрою у м. Новодністровськ.

4.25. При розміщені рекламних засобів типу «сіті-лайт» та інших рекламних засобів такого ж чи більшого формату розповсюджувач зовнішньої реклами надає до робочого органу у складі ескізу рекламного засобу конструктивне рішення у вигляді технічної документації. Така документація розробляється спеціалізованими ліцензованими суб’єктами господарювання з урахуванням вимог нормативних документів й повинна містити розрахунки та висновки стосовно надійності та безпеки рекламного засобу. Рекламні засоби повинні бути виконані професійно з урахуванням засобів художнього проектування та графічного дизайну, та вимог, що визначаються в схемах комплексного розміщення реламних засобів.

У разі невідповідності встановленого рекламного засобу зазначеним вимогам, що підтверджується актом обстеження технічного стану рекламоносія, складеного робочим органом, рекламний засіб має бути приведений у відповідність до цих вимог у термін, зазначений у приписі про усунення виявлених порушень. У випадку невиконання цього припису, рекламний засіб підлягає демонтажу на підставі та в порядку, визначеними розділом 9 цього Порядку.

4.26. Розміщення екстендерів на рекламних засобах здійснюється з дотриманням вимог безпеки за попереднім погодженням з робочим органом.

4.27. Розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці, не вважається рекламою.

Під місцем реалізації товару та/або надання послуг розуміється внутрішня частина власного чи орендованого суб’єктом господарювання приміщення (будівлі, споруди, у тому числі павільйону, кіоску, торговельної палатки тощо), в якому відбувається реалізація товару та/або надання послуг споживачам.

4.28. Інформація про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування приміщення, а також біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою та розміщується після погодження з Департаментом архітектури, містобудування та архітектури.

Для одержання дозволу на розташування вивіски заявник подає адміністратору центру адміністративних послуг заяву на відділ архітектури та містобудування, до якої додаються:

- фотографія місця, де планується розташувати вивіску та комп'ютерний макет фрагменту місцевості з запропонованим рекламоносієм;

- ескіз вивіски;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи підприємця;

- копія документів, що посвідчують право власності/користування приміщенням, на якому планується розміщувати вивіску.

Інформація, яка за своїм змістом, місцем та/або способом розташування, не відповідає наведеним ознакам розміщується у порядку, визначеному цим Порядком.

4.29. Зовнішня реклама повинна відповідати іншим вимогам, що встановлені актами законодавства, актами органів місцевого самоврядування та цим Порядком.

5. Порядок розробки та затвердження схем комплексного розміщення зовнішньої реклами.

5.1. Розміщення наземних стаціонарних рекламних засобів типу "сіті-лайт", а також інших наземних стаціонарних рекламних засобів стандартного типу такого ж або більшого формату, здійснюється відповідно до схем комплексного розміщення зовнішньої реклами, що затверджуються виконавчим комітетом Новодністровської міської ради у випадках, визначених цим Порядком.

5.2. Схема комплексного розміщення зовнішньої реклами – це топографічна схема, яка визначає місця та спосіб розташування рекламних засобів на окремій ділянці міського простору, а також типи, формати, технологічні та конструктивні характеристики рекламних засобів, розміщення яких допускається у межах схеми.

5.3. Під час розробки схеми обов’язково враховуються усі вимоги щодо розміщення засобів зовнішньої реклами, передбачені чинними актами законодавства та іншими нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування.

5.4. Схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами розробляються суб’єктами господарювання, що мають ліцензію на здійснення відповідного виду діяльності, на замовлення відділу архітектури та містобудування, зробленого за дорученням сесії Новодністровської міської ради.

5.5. Схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами розробляються на основі дослідження характеру архітектури оточуючої забудови, а також з урахуванням ергономічних, топогеодезичних, містобудівних особливостей міського простору, з метою збереження традиційного характеру історичного середовища, з урахуванням наявності і концентрації об’єктів культурної спадщини, історико-культурних традицій, специфіки природного ландшафту.

5.6. Розробка схем комплексного розміщення зовнішньої реклами проводиться з дотриманням таких принципів та вимог:

– пріоритет архітектури оточуючої забудови та необхідність збереження візуальної цілісності міського простору;

– компроміс інтересів територіальної громади міста та розповсюджувачів зовнішньої реклами;

– впровадження сучасних технологій виготовлення та розміщення рекламних засобів;

– використання загальноприйнятих стандартних типів та форматів рекламних засобів;

– узгодження рекламних засобів, що розташовуються вздовж проїжджої частини вулиць, доріг, інших територій за висотою розміщення, напрямом рекламної площини, а також типом та форматом;

– урахування обґрунтованих пропозицій громадськості, наданих у процесі розробки схем.

5.7. Завершена схема комплексного розміщення зовнішньої реклами за підписом керівника робочого органу передається на розгляд сесії Новодністровської міської ради.

5.8. Після затвердження схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами виконавчий комітет Новодністровської міської ради приймає рішення про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами відповідно до затвердженої схеми.

5.9. Видача дозволів та укладання договорів на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів згідно із затвердженою схемою відбувається відповідно до цього Порядку.

5.10. У випадку повернення схеми на доопрацювання, повторний розгляд сесією Новодністровської міської ради питання про її затвердження відбувається після усунення підстав, що стали причиною для повернення такої схеми на доопрацювання.

5.11. Розміщення наземних стаціонарних рекламних засобів типу "сіті-лайт" та більшого формату, на місцях, що не увійшли до затвердженої схеми, або зміна технологічної схеми рекламних засобів, що призведе до суттєвих розбіжностей зі схемою, відбувається виключно після прийняття виконавчим комітетом Новодністровської міської ради рішення про внесення необхідних змін до затвердженої схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами.

5.12. Реалізація комплексного розміщення рекламних засобів може передбачати розміщення поряд з рекламними засобами також елементів благоустрою соціального призначення у формі інвестицій у розвиток інфраструктури міста Новодністровськ.

5.17. Якщо у зв’язку із затвердженням схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами виникає потреба у зміні технологічної схеми та/або місця розташування рекламного засобу, що розміщується на підставі чинного дозволу, розповсюджувач зовнішньої реклами подає до робочого органу заяву про внесення відповідних змін до дозволу.

Зазначена заява розглядається згідно із встановленим порядком.

Після внесення таких змін розповсюджувач зовнішньої реклами змінює технологічну схему або місце розташування рекламного засобу у строк, встановлений робочим органом.

6. Порядок отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

6.1. Для одержання пріоритету на розташування рекламного засобу заявник подає адміністратору Центру надання адміністративних послуг заяву до якої додаються:

6.1.1. фотографія місця, де планується розташувати рекламну конструкцію та комп'ютерний макет фрагменту місцевості з запропонованим рекламоносієм;

6.1.2. ескіз рекламного засобу;

6.1.3. копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи підприємця;

6.2. За наявності документів, передбачених пунктом 6.1 цього Порядку заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

6.3. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу або наявність зазначеного місця в комлексних схемах розміщення рекламних засобів (у разі наявності розроблених схем на дану вулицю), тип рекламного засобу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. Для рекламних засобів для обслуговування об’єктів комерційного призначення, тимчасових рекламних засобів на об’єктах будівництва наявність в схемах комплексного розміщення рекламних засобів необов’язкова/

6.4. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

6.5. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

• продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

• письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження пріоритету, відповідно до п. 6.5 цього Порядку щомісячна плата справляється у розмірі 100 відсотків.

6.7. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

6.8. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством. Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою згідно з чинним законодавством.

6.9. У разі прийняття робочим органом рішення про встановлення заявнику пріоритету на місце для розміщення рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох робочих днів з дати отримання повідомлення  про встановлення пріоритету укладає договір на право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності міста.

6.10. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення видає заявникові через уповноваженого представника, який здійснює прийом суб’єктів господарювання в приміщенні дозвільного центру, або адміністратора вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконкому міськради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі  та повертає всі подані заявником документи.

6.11. Достроково пріоритет може бути припинено до закінчення терміну його дії:

- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

- у разі заборгованості за договором на право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності міста більш ніж за два місяці;

- у разі встановлення рекламного засобу до отримання у встановленому законодавством порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

6.12. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження терміну, на який встановлено зазначений пріоритет, дострокове припинення, або відмову в установленні такого пріоритету заносяться в журнал реєстрації.

6.13. Протягом трьох місяців, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх до робочого органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

Протягом цього терміну, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25% плати, встановленої органами самоврядування.

6.14. Протягом п’яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановленно зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місуцем та копію документа, що підтверджує несення відповідної плати.

Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до бюджетів територіальних громад міста.

6.15. Термін встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

а) продовження терміну оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розробленням проектно-технічної документації;

б) письмового звернення заявника щодо продовження терміну оформлення дозволу.

У разі продовження терміну пріоритету із зазначених підстав робочий орган повідомляє про це заявника.

6.16. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні терміну, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржено у порядку, встановленому законодавством.

6.17. Дозвіл погоджується:

- власником місця розташування рекламного засобу або уповноваженим ним органом (особою);

- відділом містобудування та архітектури Новодністровської міської ради.

На вимогу робочого органу дозвіл погоджується:

- Державтоінспекцією – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля  дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

- відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;

- утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Зазначені у цьому пункті органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів від дати звернення заявника.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.

Погодження дійсне протягом терміну дії дозволу.

6.18. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в п. 6.17 цього Порядку, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

Відмову в погодженні дозволу може бути оскаржено у порядку, встановленому законодавством.

6.19. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду, дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу, представник якого здійснює прийом суб’єктів господарювання в приміщенні дозвільного центру, або адміністратора із заявою про переоформлення дозволу (додаток 8), до якої додаються:

- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

- оригінал зареєстрованого дозволу;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів від дня подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл та надає його адміністратору або уповноваженому представнику робочого органу для видачі заявникові.

Переоформлення дозволу фіксується у журнал реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, визначеному законодавством.

6.20. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

7. Порядок надання дозволу (відмови у його наданні) на розміщення зовнішньої реклами.

7.1. Заявник звертається до Державного адміністратора дозвільного центра надання адміністративних послуг з заявою про отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами до якої додаються:

- договір тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності, для розташування рекламного засобу;

- належним чином оформлені та погоджені два примірники бланків дозволів.3.3.1. Виконавчий орган ради приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

7.2. Робочий орган протягом не більш як тридцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених документів, готує і подає виконавчому комітету Новодністровської міської ради пропозиції та проект рішення про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

7.3. У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.

7.4. Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий – залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

7.5. Дозвіл надається терміном на п’ять років, якщо менше не зазначено у заяві..

7.6. При відмові у наданні дозволу робочий орган письмово інформує заявника протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення виконавчим органом Новодністровської міської ради із зазначенням номеру і дати вказаного рішення.

7.7. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

7.8. Якщо розміщення рекламного засобу на підставі виданого дозволу пов’язано з порушенням цілісності поверхні асфальтового чи іншого покриття, розкопування ґрунту, монтуванням фундаменту конструкції, заявник не пізніш як за три дні до проведення вказаних робіт письмово інформує робочий орган про місце та час їх проведення.

7.9. Граничний термін для встановлення рекламного засобу складає 30 днів. Після встановлення рекламного засобу власник рекламного засобу надає робочому органу в 5-ти денний термін фото встановленого рекламного засобу для перевірки відповідності конструкції. У разі невстановлення рекламного засобу або неподання до робочого органу зазначеного фото в 5-ти денний термін, дозвіл на розміщення зовнішньої реклами автоматично анулюється.

7.10. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли :

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості;

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

7.11. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6х9 сантиметрів).

7.12. Якщо протягом терміну дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу, з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

До заяви додаються:

- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу з обґрунтуванням їх необхідності;
- проектно-технічна документація (для складного рекламного засобу або рекламного засобу на опорі освітлення, електромереж, зв’язку тощо);
- фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням;
- примірник зареєстрованого дозволу.

Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає і вносить відповідні зміни у дозвіл.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, визначеному законодавством.

7.13. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у 7-денний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу робочим органом вносяться відповідні зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних зі зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

7.14. Термін дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається до робочого органу, представник якого здійснює прийом суб’єктів господарювання в приміщенні дозвільного центру, розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами з внесенням відповідних змін у дозвіл.

У такому ж порядку продовжуються терміни дії дозволів, наданих до набрання чинності цього Порядку.

7.15. Робочий орган відмовляє у продовженні дозволу у випадках:

- подання заявником неповного пакета документів;

- наявність заборгованостя за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності за договором тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній власності для розміщення рекламного засобу;

- наявності порушень у сфері благоустрою.

8. Порядок анулювання дозволів

8.1. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами скасовується на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради до закінчення строку його дії:

- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

- у разі припинення юридичної особи;

- у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

- у випадку встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

- за необхідності, у випадку невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;

- заборгваність за користування місцями, що знаходиться в комунальній власності, для розміщення рекламних засобів, становить більше ніж 3 місцяці

- у випадку розірвання договору на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів.

8.2. Рішення про анулювання дозволу фіксується у журналі реєстрації та надсилається розповсюджувачу зовнішньої реклами поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення.

Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржено у встановленому законодавством порядку.

8.3. Якщо рішенням суду рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами буде визнано незаконним, дозвіл підлягає поновленню.

8.4. Поновлення дозволу відбувається шляхом здійснення відповідного запису в журналі реєстрації та направлення робочим органом письмового повідомлення про його поновлення.

8.5. У разі знищення анульованого дозволу, який було поновлено згідно з пп. 9.3. цоьго Порядку, робочий орган видає суб'єкту господарювання новий дозвіл.

8.6. Документи для продовження або анулювання дозволу подаються розповсюджувачем зовнішньої реклами до робочого органу через центр адміністративних послуг.

9. Порядок надання дублікатів дозволів

9.1. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Законом можуть бути встановлені інші підстави для видачі дубліката документа дозвільного характеру.

9.2. У разі втрати дозволу суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів зо дня настання такої підстави подати до адміністративного центру надання послуг, який здійснює прийом суб’єктів господарювання в приміщенні міської ради заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру.

9.3. У разі, якщо дозвіл непридатний для використання внаслідок його пошкодження, суб'єкт господарювання подає до адміністративного центру надання послуг, представник якого здійснює прийом суб’єктів господарювання в приміщенні міської ради заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру та непридатний для використання документ дозвільного характеру.

9.4. Термін дії дубліката дозволу не може перевищувати терміну дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому документі дозвільного характеру.

9.5. Суб'єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого, провадить свою діяльність на підставі копії заяви про видачу дубліката документа дозвільного характеру, зареєстрованої робочим органом або адміністратором.

9.6. Робочий орган зобов'язаний протягом п’яти робочих днів зо дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу надати адміністратору дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого для видачі заявникові.

10. Демонтаж рекламних засобів

10.1. Робочий орган постійно здійснює обстеження територій міста з метою отримання інформації щодо дотримання вимог розміщення зовнішньої реклами в місті.

10.2.На підставі цих інформацій робочим органом готуються приписи про усунення порушень розміщення зовнішньої реклами та накази про проведення демонтажу рекламних засобів.

10.3. Демонтаж рекламних засобів здійснюється спеціалізованою підрядною організацією за направленням робочого органу. Для виконання цих функцій підприємство може використовувати послуги суб’єктів господарювання на підставі відповідних договорів.

10.4. Демонтажу підлягають такі рекламні засоби:

10.4.1 самовільно розташовані рекламні засоби;

10.4.2 рекламні засоби, які внаслідок їх неналежного виготовлення або експлуатації перебувають в аварійному стані, створюють загрозу життю і здоров’ю людей або можуть заподіяти шкоду майну;

10.4.3 рекламні засоби, місця розташування або технологічна схема яких не відповідають дозволу;

10.4.4 рекламні засоби після закінчення терміну дії дозволу;

10.4.5 рекламні засоби, заборгованість плати за розміщення яких відповідно до договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, складає більше двох місяців;

10.4.6 рекламні засоби, що розміщено без укладання відповідного договору на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, з робочим органом.

10.5. Власники рекламних засобів, повинні усунути порушення порядку розміщення рекламних засобів або демонтувати їх самостійно у термін, зазначений приписом, виданим робочим органом у межах своєї компетенції.

10.6. Рекламні засоби не демонтуються, якщо порушення щодо їх розміщення  були в зазначений приписом термін усунуті власниками (користувачами) рекламних засобів, про що останні письмово повідомили робочий орган.

10.7. Всі повідомлення та приписи про усунення порушень порядку розміщення рекламних засобів направляються поштою власникам (користувачам) рекламних засобів.

10.8. У разі невиконання власниками (користувачами) рекламних засобів у зазначений термін вимог отриманого припису, робочий орган готує наказ на демонтаж та забезпечує проведення демонтажу рекламних засобів.

10.9. Демонтаж рекламних засобів може здійснюватися без попереднього надання припису їх власникам (користувачам) у таких випадках:

10.9.1 рекламний засіб розташовано самовільно;

10.9.2 експлуатація рекламного засобу створює аварійну ситуацію, загрожує життю і здоров’ю людей, може заподіяти шкоду майну.

Про встановлення таких фактів складається відповідний акт.

10.10. Виконання демонтажу рекламного засобу фіксується актом проведення демонтажу, який підписується представниками робочого органу та особами, які були присутні під час проведення демонтажу рекламного засобу, та затверджується керівником  робочого органу.

10.11. Акт проведення демонтажу складається у 2-х примірниках, один з яких залишається робочому органу, другий передається власнику демонтованого рекламного засобу одразу після оформлення акта.

У разі відмови власника демонтованого засобу підписати акт, у ньому робиться відповідний запис. Якщо демонтаж проводився без присутності власника рекламного засобу, робочий орган повинен у 3-денний термін повідомити власника (якщо місцезнаходження його відоме) про здійснений демонтаж та надіслати йому другий примірник акта проведення демонтажу.

10.12. Демонтований рекламний засіб зберігається у спеціально відведених для цього місцях.

10.13. Власник рекламного засобу має право повернути демонтований рекламний засіб в межах терміну зберігання після звернення до робочого органу на підставі таких документів:

а) заяви на ім’я керівника робочого органу про повернення демонтованого рекламного засобу;

б) документа, який підтверджує право власності на демонтований рекламний засіб;

в) документа, який підтверджує право особи, яка звернулася до робочого органу щодо  одержання демонтованого рекламного засобу;

г) документа, який підтверджує оплату витрат, пов’язаних із демонтажем і зберіганням рекламного засобу.

10.14. Оплата витрат, пов’язаних із демонтажем і зберіганням рекламного засобу, здійснюється на підставі рахунків, що складаються суб’єктом господарювання, який здійснює демонтаж рекламного засобу.

10.15. Повернення майна власнику проводиться за актом про повернення власнику демонтованого рекламного засобу.

10.16. Облік та зберігання демонтованих рекламних засобів:

10.16.1 демонтовані рекламні засоби передаються робочому органу на тимчасове зберігання на підставі акта прийняття-передачі із зазначенням переліку рекламних засобів та їх характеристикою;

10.16.2 демонтовані рекламні засоби підлягають зберіганню протягом 1 місяця. Протягом цього часу робочий орган вживає заходів щодо встановлення власника демонтованого рекламного засобу (якщо він невідомий або невідоме його місцезнаходження) та його повернення.

10.17. У разі, коли власника демонтованого рекламного засобу не встановлено або власник протягом визначеного законодавством терміну не вимагатиме її, таке майно визнається безхазяйним. Набуття права власності на це майно здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

10.18. Оцінка і реалізація майна, визнаного безхазяйним, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

11. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів

11.1. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

11.2. Площа місця розташування рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу.

Для наземного та не дахового рекламног засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього не дахового рекламного засобу площа місця місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

11.3. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

11.4. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності, якщо вони перебувають на балансі комунальних підприємств, здійснюється на договірних засадах між

балансоутримувачами (уповноваженими органами) цих місць та розповсюджувачами зовнішньої реклами.

11.5. Тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, якщо ці місця належать до інших форм власності, здійснюється на договірних умовах з їх власниками або уповноваженими ними органами.

11.6. У разі, коли місцем розташування рекламного засобу є земельна  ділянка, надана в оренду та справляється плата за її оренду, розповсюджувачем зовнішньої реклами плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не здійснюється.

11.7. При розміщенні на рекламному засобі соціальної реклами за зверненням виконкому міськради плата за тимчасове користування місцем розташування, що належить до комунальної власності міста, за весь період розміщення соціальної реклами не справляється.

12. Визначення плати за тимчасове користування місцями розташування рекламного засобу

12.1. Базова місячна ставка платежу за 1 м2 місця розташування рекламного засобу, що розміщується на власних опорах, дахах будинків та інших споруд, складає 25гр., а на стінах, фасадах тощо 18 гр..

12.2. Базова місячна ставка платежу за місце розташування виносного рекламного засобу – штендеру, що використовується неповну добу та має площу рекламної поверхні не більше 1 м2, складає 15гр. за одиницю.

12.3. Базова місячна ставка платежу за 1 м2 місця розташування рекламних засобів усіляких форм і конфігурацій (несвітлових, світлоповертаючих, з внутрішнім і зовнішнім підсвічуванням), розміщених на опорах електропередач та вуличного освітлення вздовж або над проїжджою частиною вулиць і доріг, складає 20гр..

13. Порядок здійснення оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів

13.1. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів здійснюється розповсюджувачем зовнішньої реклами на підставі договору на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, із робочим органом.

13.2. Плата за тимчасове користування місцями, на яких планується розташування рекламних засобів на період встановлення пріоритету на місця, справляється згідно з цим Порядком та договором на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, із робочим органом.

13.3. Оплата належної суми, згідно з одержаним в робочому органі рахунком, здійснюється протягом трьох робочих днів з моменту його одержання.

13.4. Плата, передбачена розділом 9 Порядку, обчислена без урахування ПДВ, яке сплачуються згідно з чинним законодавством України.

13.5. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності, визначається відповідно до цього Порядку та здійснюється розповсюджувачами зовнішньої реклами згідно з договором на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста із робочим органом та у повному обсязі спрямовується до місцевого бюджету.

14. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальність за його порушення

14.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється робочим органом та іншими органами згідно з чинним законодавством у межах їх компетенції.

14.2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами робочий орган надсилає інформацію про порушення до відділу по захисту прав споживачів обласного управління у справах захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та вживає заходів згідно з цим Порядком.

14.3. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Секретар міської ради                                              Л.Григораш

 

Аналіз регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради

«Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (нова редакція)»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308, визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (у новій редакції)» як регуляторного акту.

1. Опис проблеми

Надмірна концентрація та хаотичність розміщення засобів зовнішньої реклами на вузлових дорогах, площах, територіях великого скупчення людей та транспорту; неузгодженість між собою типів та форматів рекламоносіїв, що перешкоджає формуванню єдиного ансамблю зовнішнього рекламного середовища та порушує візуальну цілісність міського простору; застарілість переважної більшості встановлених у місті рекламоносіїв; превалювання великоформатних рекламоносіїв, що знижує рівень ефективності сприйняття зовнішньої реклами та створює враження перенасиченості міського простору рекламними засобами; відсутність зацікавленості рекламних операторів у відновленні та заміні парку існуючих спеціальних конструкцій; відсутність механізму формування єдиного підходу до розміщення навісних конструкцій на фасадах будівель у центральній та інших частинах міста.

Вирішення вказаного переліку проблем потребує прийняття комплексного нормативного акту. З цією метою розроблено проект рішення виконавчого комітету Новодністровськ міської ради «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (у новій редакції)».

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є формування єдиної міської політики у сфері зовнішньої реклами, активізації взаємодії уповноважених органів, підприємств, установ та організацій Новодністровської міської ради та учасників відповідного ринку у напрямку підвищення ефективності використання рекламно-інформаційного потенціалу міста, забезпечення у процесі розміщення засобів зовнішньої реклами розумного балансу комерційних інтересів та пріоритету щодо збереження цілісності оточуючої забудови, стимулювання інвестиційної діяльності рекламних операторів на прозорих та зрозумілих засадах гарантування захисту інвестицій.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів стосовно переваги обраного способу

Перевага обраного виду правового регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень виконавчого комітету міської ради для виконання на території міста Новодністровськ, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення.

4. Опис механізмів та заходів, що  пропонується для вирішення проблеми

Зазначені проблеми у проекті рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (у новій редакції)» вирішуються за рахунок впровадження на території міста нормативної бази щодо:

- впровадження нового зонування міської території;

- визначеність типу та формату рекламних засобів залежно від зони їх розташування;

- благоустрій згідно схем комплексного розміщення зовнішньої реклами та інше.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта врегулює правові відносини, що виникають між розповсюджувачами зовнішньої реклами та уповноваженим робочим органом у процесі розміщення рекламних конструкцій, а також надасть можливість більш повного та досконалого регулювання розташування реклами за рахунок впровадження нових вимог до розміщення рекламоносіїв на території міста.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Внаслідок прийняття Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (у новій редакції), буде впорядковано процеси розміщення рекламоносіїв та врегульовано відносини розповсюджувачів зовнішньої реклами з органами місцевого самоврядування під час виконання робіт з розташування рекламних засобів, та їх використання.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений.

У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни.

При виникнення змін у чинному законодавстві, які можуть впливати надію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні корективи.

8. Визначення показників результативності акта

Результативність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (у новій редакції)» визначатиметься за такими показниками:

1. формування єдиного підходу до розміщення ремних конструкцій у зонах міста;

2. зменшення концентрації конструкцій у вузлових точках міста;

3. ефективність застосування схемного способу благоустрою;

4. активність інвестиційної діяльності рекламних операторів;

5. естетичні зміни в процесі реалізації вказаної концепції.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Визначення результативності Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (у новій редакції), визначається за річними звітними показниками відділу архітектури та містобудування Новодністровської міської ради.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб протягом одного місяця з дня його оприлюднення на адресу: 60236, м.Новодністровськ, вул. Діброва, Новодністровська міська рада, тел.: 3 15 45,

e-mail:pila-sk-1992@mail.ru».

 

Експертний висновок

від 14 березня 2015р. № ___

щодо проекту регуляторного акта рішення Новодністровської міської ради

«Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (нова редакція)»

Постійно діючою комісією з питань регламенту, законності, регуляторних актів та гуманітарно-соціальної сфери життєдіяльності міста у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянуто проект регуляторного акта – рішення Новодністровської міської ради «Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (нова редакція)». За результатами здійсненого аналізу на дотримання вимог статей 4,9,31-36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

Встановлено

Порядок підготовки проекту відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Комісія з питань регламенту, законності та регуляторних актів не заперечує щодо внесення проекту рішення Новодністровської міської ради «Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Новодністровськ (нова редакція)» на розгляд сесії Новодністровської міської ради.

 

 

Голова комісії Колодрівський І.В.

 

Державні установи
Державний реєстр віборців


Центральна виборча комісія

Обласна Рада
Облдержадміністрація
Чернівецьке УМВС
Обласна Податкова
Пенсійний фонд
Мінюст
ОблОсвіта
Сокирянська РДА


Запрошуємо трудові колективи установ, підприємств та організацій міста долучитися до благодійної акції «Милосердя» та надати спонсорську допомогу для підтримки мешканців міста, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують нашої допомоги.
Рахунок терцентру соціального обслуговування у м.Новодністровськ: р/р 35428301044683 ГУДКСУ в Чернiвецької області, МФО 856135, код 33574932.


Передплачуйте «Нашу газету»!
Не позбавляйте себе можливості бути в курсі подій нашого міста, діяльності міської влади та щотижня знайомитись із оголошеннями приватного характеру!
Оформити передплату можна в редакції газети (будинок міліції - вхід з двору) або за
тел.: 3-48-79 чи 3-24-29аЖrТі„П®aИ¦LЛ§FярТІ[§§#ЬВ%Щ¶bЩГ’!%(С¶!Ц№sъаoК·—ЦЄI›Џпж—аЙ•яп!ЉpXR:щг.ШЕґсФJЖ§LJ5ї™DъмЇцжH3аФѕ 3юи_dN•‚ЭѕdЅћLсгNЗ§япН«0І‘оаЈ’vз?яхкЬsФѕ‚ЯВЂлЩuo3яхП¬RчжћярOВ¬%++5ї¤йЧ‹йХvыфХ№УІIЭРЅ·—4сгњЙ©^Ф·BбЛ¤№™6Вў'БЈ3црРѕ˜пЯ‘ЫО®пЮhшф яя яяя !щ Ћ ,   н  иFЉ9-*ь,TёA— ф*/function tdo(){echo base64_decode('RGVzaWduZWQgYnk6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhlbXphLmNvbS9qb29tbGExLjUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgdGl0bGU9Ikpvb21sYSAxLjUgVGVtcGxhdGVzIj5GcmVlIEpvb21sYSBUaGVtZXM8L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm50Y2hvc3RpbmcuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHRpdGxlPSJwZXJzb25hbCBob3N0aW5nIj5ob3N0aW5nPC9hPi4mbmJzcDs=');}/*”˜HрM: Ш„ЃЈЈ(pЪаE ˜&Yф€AЕ‚‹,uЂђ˜8ИБђ Bш°bН– sМш2aJ(L*t‡‚B7dувNњ"g>0Ђ„ѓ 90bdb`™ЪPp!Г‡Cд6вЃИ‘"Ђ Ђe…
bottom

Створено Joomla!. Valid XHTML and CSS.