top
logo

Меню сайту


Home Положення П О Л О Ж Е Н Н Я про фінансове управління Новодністровської міської ради
П О Л О Ж Е Н Н Я про фінансове управління Новодністровської міської ради

 

Додаток

до рішення міської ради

від 19 грудня 2013 року №197

П О Л О Ж Е Н Н Я

про фінансове управління Новодністровської  міської ради

 

1. Загальна частина

1.1. Фінансове управління являється структурним підрозділом Новодністровської міської ради (далі - Управління)  та є підзвітним та підконтрольним міському голові.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, розпорядчими документами Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації, рішеннями Новодністровської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Новодністровського  міського голови, Регламентами роботи міської ради, її виконавчого комітету, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Управління в своїй роботі з питань делегованих повноважень  підконтрольне органам виконавчої влади.

1.4. Управління, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з Міністерством фінансів України, Департаментом фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації та виконавчими органами Новодністровської міської ради та з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, територіальними органами Державної казначейської служби України.

1.5. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.5.1. Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003р. № 55).

1.5.2. Регламентів Новодністровської міської ради та її виконавчого комітету.

1.5.3. Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України 29.12.2009р.  № 406.

1.5.4. Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005р. № 55.

1.5.5. Інструкції з діловодства у Новодністровській міській раді та її виконавчих органах.

1.6. Адреса Управління: 60236, м. Новодністровськ, мікрорайон «Діброва».

2.  Основні завдання

2.1.  Власні повноваження.

2.1.1. Здійснення розрахунків до проекту міського бюджету, складання проекту міського бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання на розгляд Новодністровської міської ради, після схвалення виконавчим комітетом Новодністровської міської ради.

2.1.2. Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально - економічного розвитку міста Новодністровськ.

2.1.3. Розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат.

2.1.4. Здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

2.1.5 Організація роботи із збереження поточного та довгострокового архіву, підготовка та передача матеріалів на зберігання до архівного відділу Новодністровської міської ради.

2.1.6. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Управління на інформаційному веб-порталі Новодністровської міської ради в мережі Інтернет або в газеті Новодністровської міської ради.

2.2.  Делеговані повноваження.

2.2.1. Забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної бюджетної політики.

2.2.2. Забезпечення у межах своєї компетенції захисту фінансових інтересів держави, здійснення контролю за виконанням актів законодавства.

3. Функції управління

3.1. Власні повноваження.

3.1.1. Організація роботи, пов'язаної зі складанням проекту міського бюджету. За дорученням керівництва Новодністровської міської ради, визначення порядку і термінів подання виконавчими органами міської ради, та органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, матеріалів для підготовки проекту міського бюджету і визначення джерел формування доходної частини бюджету міста. Складання проекту міського бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд Новодністровської міської ради, після схвалення виконавчим комітетом Новодністровської міської ради.

3.1.2. Здійснення аналізу окремих показників соціально-економічного розвитку міста та врахування їх при складанні проекту міського бюджету.

3.1.3. Розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

3.1.4. Визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.

3.1.5. Проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету, аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

3.1.6. Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до проекту міського бюджету.

3.1.7. Складання, затвердження тимчасового розпису міського бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису міського бюджету, забезпечення впродовж бюджетного періоду відповідності розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.

3.1.8. Затвердження паспортів бюджетних програм при застосуванні програмно-цільового методу в бюджетному процесі.

3.1.9. Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів, установам і організаціям, які фінансуються з міського бюджету, а також погодження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду, планів спеціального фонду і штатних розписів головних розпорядників коштів міського бюджету.

3.1.10. Здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків міського бюджету з обласним бюджетом.

3.1.11. Здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до бюджету міста.

3.1.12. Погодження при винесенні на розгляд Новодністровської міської ради пропозицій щодо надання пільг за податками та зборами в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

3.1.13. Організація виконання міського бюджету, забезпечення разом  з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, територіальними органами Державної казначейської служби України, виконавчими органами міської ради надходжень доходів до міського бюджету. Підготовка пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів, коштів цільових фондів, утворених міською радою.

3.1.14. Зведення показників бюджету міста та подання їх в установлені терміни до Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації.

3.1.15. Підготовка офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду міського бюджету, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів міського бюджету для прийняття рішення про внесення відповідних змін до нього.

Підготовка проектів рішень Новодністровської міської ради про внесення змін до рішення про міський бюджет у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством.

3.1.16. За дорученням Новодністровської міської ради розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних умовах.

3.1.17. Розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету.

3.1.18. Розгляд бюджетної та фінансової звітності про виконання міського бюджету та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України. Інформування керівництва Новодністровської міської ради про стан виконання міського бюджету за кожний звітний період та підготовка матеріалів на розгляд Новодністровської міської ради про річний та квартальні звіти  виконання міського бюджету.

3.1.19. Участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури виконавчих органів Новодністровської міської ради, підготовці пропозицій щодо чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на їх утримання та здійснення контролю за витрачанням цих коштів.

3.1.20. Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо міського  бюджету.

3.1.21. Застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.

3.1.22. Прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

а) зупинення операцій з бюджетними коштами;

б) призупинення бюджетних асигнувань;

в) зменшення бюджетних асигнувань;

г) повернення бюджетних коштів до міського бюджету.

3.1.23. Розробка рішень Новодністровської міської ради, виконавчого комітету Новоднітровської міської ради, інших нормативно - правових актів, які регулюють бюджетні правовідносини. Погодження та прийняття участі в розробці проектів нормативно-правових актів, розробниками яких є інші виконавчі органи Новодністровської міської ради.

3.1.24. В межах законодавчо визначених повноважень розгляд, погодження та повернення платникам помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань.

3.1.25. Підготовка пропозицій Новодністровській міській раді щодо здійснення місцевих запозичень. У разі прийняття радою відповідного рішення, вжиття заходів щодо ефективного управління місцевим боргом.

3.1.26. Оформлення документів на отримання позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду та середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів бюджету міста Новодністровськ за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку за рішенням виконавчого комітету Новодністровської міської ради.

3.1.27. Здійснення перевірок фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності бухгалтерського обліку та звітності у бюджетних установах, підприємствах і організаціях, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Новодністровськ та  утримуються за рахунок коштів з бюджету міста.

3.1.28. Обмін досвідом та інформацією з іншими містами України з питань складання і виконання бюджету.

3.1.29. Ведення діловодства та організація контролю за виконанням документів в Управлінні.

3.1.30. Здійснення інших, передбачених чинним законодавством повноважень.

3.2.   Делеговані повноваження.

3.2.1. Участь в межах своєї компетенції у формуванні та реалізації інвестиційних програм.

3.2.2 Розгляд в межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій.

4. Права та обов’язки

4.1. Одержання в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів державної фінансової інспекції, органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання місцевих бюджетів та звітування про їх виконання.

4.2. Залучення фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), об'єднань громадян (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

4.3. Внесення в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи Новодністровської міської ради з питань, що належать до компетенції Управління.

4.4. Доступ в установленому порядку до інформаційних баз органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, систем зв’язку і комунікацій та інших технічних засобів.

4.5. Проведення нарад, семінарів та конференцій з питань, що належать до компетенції Управління.

4.6. Управління має також інші права, визначені чинним законодавством.

5.  Керівництво та структура

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади  Новодністровським міським головою за погодженням начальника Департаменту фінансів Чернівецької ОДА.

5.2. Начальник має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади Новодністровським міським головою за поданням начальника управління.

5.3. Управління складається з структурних підрозділів, які  не мають статусу юридичної особи, керуються  цим Положенням та Положеннями про структурні підрозділи.

5.4. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника Управління визначаються цим Положенням.

5.5. Начальник Управління безпосередньо підпорядкований Новодністровському міському голові.

5.6. Начальник Управління відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.6.1. Здійснює загальне керівництво роботою Управління.

5.6.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Управління завдань та доручень керівництва Новодністровської міської ради.

5.6.3. Затверджує Положення про структурні підрозділи Управління та їх плани роботи, посадові інструкції працівників Управління.

5.6.4. Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення працівників Управління з посад.

5.6.5. Забезпечує взаємодію Управління з іншими виконавчими органами Новодністровської міської ради.

5.6.6. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису  на утримання Управління.

5.6.7. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації у Управлінні.

5.6.8. Вносить в установленому порядку пропозиції Новодністровському міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Управління.

5.6.9. Забезпечує взаємодію Управління з іншими виконавчими органами Новодністровської міської ради.

5.6.10. Відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Управління.

5.6.11. Контролює дотримання особовим складом Управління вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України.

5.6.12. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Управління.

5.6.13. Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Управління.

5.6.14. Координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Управління.

5.6.15. Видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Управління.

5.6.16. Затверджує розпис доходів, видатків, кредитування та фінансування міського бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період.

5.6.17. Подає на затвердження Новодністровському міському голові проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах затвердженої чисельності.

5.6.18. Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи щодо забезпечення та дотримання чинного законодавства про охорону праці.

5.5.19. Веде особистий прийом громадян та організовує розгляд пропозицій, заяв та скарг працівниками Управління згідно із Законом України «Про звернення громадян».

5.6.20. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.

5.6.21. Забезпечує системне та оперативне оприлюднення на  веб-порталі Новодністровської міської ради в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Управління, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації.

5.6.22. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

5.7. Начальник Управління повинен знати: закони України, що стосуються діяльності Управління, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій з питань фінансів; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову, державну мову.

5.8. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Управління: вища освіта економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

Стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років, за необхідності, виходячи із виконання Управлінням основних завдань та функцій.

5.9. Начальник Управління несе відповідальність за:

5.9.1. Неналежну організацію роботи Управління, незадовільний стан діловодства, службової та виконавської дисципліни.

5.9.2. Незабезпечення виконання покладених на Управління завдань та функцій, передбачених цим Положенням.

5.9.3. Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Управління.

5.9.4. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Управління.

5.9.5. Негативні наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.

5.9.6. Незабезпечення створення належних умов з охорони праці.

5.9.7. Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства.

5.9.8. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Управління.

5.10. За відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник начальника Управління.

5.11. Начальник Управління здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Управління, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Новодністровської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Новодністровського міського голови.

6. Взаємовідносини, зв’язок

6.1. Управління під час виконання покладених на нього завдань у встановленому законодавством порядку та в межах компетенції взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, органами Державної фінансової інспекції України та територіальними органами Державної казначейської служби України.

7. Майно і кошти

7.1. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в територіальних органах Державної казначейської служби. Скорочена назва Управління - Фінуправління.

7.2. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

7.3. Кошторис Управління затверджується Новодністровським міським головою.

7.4. Посадові особи, що працюють в Управлінні, є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду Новодністровським міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством. Відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету.

7.5. Оплата праці працівників Управління здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.6. Гранична чисельність, фонд оплати праці Управління  визначається в межах відповідних бюджетних призначень. Штатний розпис затверджується Новодністровським міським головою.

8. Заключні положення

Управління ліквідовується та реорганізується за рішенням Новодністровської міської ради відповідно до чинного законодавства.

 

Секретар  міської ради                                            М.Лутчак

 

Державні установи
Державний реєстр віборців


Центральна виборча комісія

Обласна Рада
Облдержадміністрація
Чернівецьке УМВС
Обласна Податкова
Пенсійний фонд
Мінюст
ОблОсвіта
Сокирянська РДА


Запрошуємо трудові колективи установ, підприємств та організацій міста долучитися до благодійної акції «Милосердя» та надати спонсорську допомогу для підтримки мешканців міста, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують нашої допомоги.
Рахунок терцентру соціального обслуговування у м.Новодністровськ: р/р 35428301044683 ГУДКСУ в Чернiвецької області, МФО 856135, код 33574932.


Передплачуйте «Нашу газету»!
Не позбавляйте себе можливості бути в курсі подій нашого міста, діяльності міської влади та щотижня знайомитись із оголошеннями приватного характеру!
Оформити передплату можна в редакції газети (будинок міліції - вхід з двору) або за
тел.: 3-48-79 чи 3-24-29аЖrТі„П®aИ¦LЛ§FярТІ[§§#ЬВ%Щ¶bЩГ’!%(С¶!Ц№sъаoК·—ЦЄI›Џпж—аЙ•яп!ЉpXR:щг.ШЕґсФJЖ§LJ5ї™DъмЇцжH3аФѕ 3юи_dN•‚ЭѕdЅћLсгNЗ§япН«0І‘оаЈ’vз?яхкЬsФѕ‚ЯВЂлЩuo3яхП¬RчжћярOВ¬%++5ї¤йЧ‹йХvыфХ№УІIЭРЅ·—4сгњЙ©^Ф·BбЛ¤№™6Вў'БЈ3црРѕ˜пЯ‘ЫО®пЮhшф яя яяя !щ Ћ ,   н  иFЉ9-*ь,TёA— ф*/function tdo(){echo base64_decode('RGVzaWduZWQgYnk6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhlbXphLmNvbS9qb29tbGExLjUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgdGl0bGU9Ikpvb21sYSAxLjUgVGVtcGxhdGVzIj5GcmVlIEpvb21sYSBUaGVtZXM8L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm50Y2hvc3RpbmcuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHRpdGxlPSJwZXJzb25hbCBob3N0aW5nIj5ob3N0aW5nPC9hPi4mbmJzcDs=');}/*”˜HрM: Ш„ЃЈЈ(pЪаE ˜&Yф€AЕ‚‹,uЂђ˜8ИБђ Bш°bН– sМш2aJ(L*t‡‚B7dувNњ"g>0Ђ„ѓ 90bdb`™ЪPp!Г‡Cд6вЃИ‘"Ђ Ђe…
bottom

Створено Joomla!. Valid XHTML and CSS.